Fle­re an­mel­der tra­kas­se­ring

Altaposten - - Reportasje -

I fjor mot­tok po­li­ti­et 1.503 an­mel­del­ser om sek­su­elt kren­ken­de at­ferd – dob­belt så mye som i 2007.

Å opp­le­ve hen­del­ser som fal­ler un­der de­fi­ni­sjo­nen «sek­su­ell tra­kas­se­ring» er ikke uvan­lig. I mars 2016 ble det lagt fram en rap­port av NTNU om sek­su­ell tra­kas­se­ring blant ele­ver i ung­doms­sko­len og vi­dere­gå­en­de opp­la­e­ring, som inne­hol­der stu­di­er fra 2007 til 2015. I en stu­die fra 2007 om Vold og over­grep mot barn og unge opp­ga

23 pro­sent av jen­te­ne og 8 pro­sent av gut­te­ne at de had­de blitt ut­satt for uøns­ke­de sek­su­el­le hen­del­ser (fy­sisk tra­kas­se­ring) et­ter fyl­te 13 år.

Ak­ku­rat dis­se re­sul­ta­te­ne er ti år gam­le, men det er in­gen grunn til å tro at sek­su­elt kren­ken­de at­ferd har opp­hørt.

Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå (SSB) sin ta­bell over an­meld­te lov­brudd vi­ser tvert imot på at det har va­ert en øk­ning.

I 2007 ble det an­meldt 820 lov­brudd på sek­su­elt kren­ken­de at­ferd. Et­ter straffe­lov­re­for­men ble det i 2015 rap­por­tert inn 1037 an­mel­del­ser, og i året et­ter­på ble det 1503 an­mel­del­ser.

– Det kan selv­føl­ge­lig ten­kes at det også er mørke­tall, men det går det ikke an å gjø­re an­slag på, for­tel­ler kri­mi­no­log og første­kon­su­lent for ofre for an­meld­te lov­brudd i SSB, Ro­bin Dra­ger.

– Det fin­nes på en måte in­gen uni­form for­stå­el­se for hvor­dan vold og tra­kas­se­ring de­fi­ne­res, så an­tall an­mel­del­ser av­hen­ger mye på hvor­dan ofre de­fi­ne­rer hva som har skjedd, po­eng­te­rer han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.