Vi vil gi sor­gen en stem­me

Nå kan du dele din pri­va­te hjerte­sorg på Al­ta mu­se­um.

Altaposten - - Kultur - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Som førs­te vis­nings­sted i Nor­ge kom­mer den ver­dens­kjen­te ut­stil­lin­gen «Mu­se­um of Bro­ken Re­la­tion­ships» til Al­ta. Ut­stil­lin­gen har brut­te re­la­sjo­ner som ho­ved­tema og er et ori­gi­nalt mu­se­ums­kon­sept og krea­tivt kunst­pro­sjekt som ble grunn­lagt av kunst­ner­pa­ret Olin­ka Viš­ti­ca og Dražen Gru­biši. Et­ter pa­rets eget sam­livs­brudd be­slut­tet de å lage et mu­se­um over de per­son­li­ge gjen­stan­de­ne med af­fek­sjons­ver­di som pa­ret syn­tes det var vans­ke­lig å dele.

Per­son­lig his­to­ri­er

– Det­te er noe vi gle­der oss enormt til å job­be med, for sorg som brut­te kja­er­lig­hets-, sam­livs­og ek­te­skaps­for­hold, tap av venn­skap, iden­ti­tet el­ler det å mis­te fa­mi­lie­med­lem­mer og ven­ner ved død el­ler mi­gra­sjon hol­der man of­test for seg selv. Vi vil der­for vise uli­ke gjen­stan­der som et sym­bol på en sorg som for ek­sem­pel et sam­livs­brudd, sier Ma­ria Øi­en, sek­sjons­le­der for sam­tid og his­to­risk tid på Al­ta Mu­se­um.

For å få la­get ut­stil­lin­gen tren­ger hun og mu­se­et din hjelp:

– Vi ber i den­ne for­bin­del­se om hjelp fra alta­va­e­rin­ge­ne og al­le finn­mar­kin­ger som kan bi­dra. Kan­skje ei­er du en gjen­stand som ikke lar deg glem­me en kja­er­lig­hets­sorg, el­ler kan­skje du har mis­tet noen na­er deg som en gjen­stand er et min­ne om. Vi er nå i gang med å sam­le inn his­to­ri­er og gjen­stan­der til ut­stil­lin­gen som bare kan rea­li­se­res hvis vi får inn bi­drag fra folk lo­kalt, sier Øi­en.

Gjø­res ano­nymt

Hun på­pe­ker at al­le som de­ler sin his­to­rie og gjen­stand vil for­bli ano­nym.

– Bi­drag gjø­res ano­nymt gjen­nom nett­ste­det bro­kenships. com som har en link til Al­ta og en norsk ver­sjon av et bi­drags­skje­ma som skal fyl­les ut. Vi li­ker kon­sep­tet for­di det bi­drar til å vi­dere­ut­vik­le museo­lo­gisk prak­sis med et vel­dig in­no­va­tivt kon­sept. Den­ne ut­stil­lin­gen er helt an­ner­le­des enn de vi van­lig­vis la­ger, samt at den mu­lig­gjør vårt øns­ke om å in­volve­re lo­kal­be­folk­nin­gen i vår ut­stil­lings­pro­duk­sjon, sier Øi­en.

Sør­ge­lig po­pu­la­er

«Mu­se­um of Bro­ken Re­la­tion­ships» skal vi­ses på mu­se­et fra 1. mars til 31. au­gust i 2018.

– Vi skal fyl­le et rom som er på om­lag 140 kvad­rat­me­ter og vi hå­per å få inn minst 100 gjen­stan­der el­ler mer. Al­le gjen­stan­de­ne blir i mu­se­ets eie og vi hå­per de som gir fra seg gjen­stan­den, gjer­ne med en på­føl­gen­de his­to­rie, ser på det­te som en he­len­de pro­sess hvor man vil dele sin sorg. Vi tror det­te er noe som vil ap­pel­le­re til al­le, for al­le har vi opp­levd en el­ler an­nen sorg som man of­test ikke snak­ker om el­ler de­ler. Ut­stil­lin­gen til kunst­ner­pa­ret har va­ert en stor suk­sess og så langt har den blitt vist i over 50 land. Det kan også ten­kes at ut­stil­lin­gen i Al­ta blir ut­vi­det og sen­des til fle­re plas­ser og and­re land, og så­le­des kan ditt bi­drag bli en del av en stør­re ut­stil­ling, sier Øi­en som for­kla­rer at de un­der­veis også skal by på noen fore­drag med sorg som bak­tep­pe.

– Ut­stil­lin­gen skal så frem­me i man­ge må­ne­der og un­der­veis skal vi byg­ge ut te­ma­et sorg og brut­te re­la­sjo­ner med fore­le­se­re som job­ber in­nen psy­kisk hel­se.

HÅ­PER PÅ DONASJONER: Ma­ria Øi­en som er sek­sjons­le­der for sam­tid og his­to­risk tid på Al­ta Mu­se­um hå­per så man­ge som mu­lig vil dele en per­son­lig gjen­stand med sorg som bak­tep­pe. (Ar­kiv­foto: Bjar­ne Krog­stad)

BLE FOR­LATT: – Mam­ma for­lot meg da jeg var tre år. Det­te er en av de få jule­ga­ve­ne hun ga meg, skri­ver en 36 åring som ga det­te min­net til ut­stil­lin­gen «Mu­se­um of Bro­ken Re­la­tion­ships».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.