Ab­le­gøy­er med våre for­dom­mer

Ør­jan Burøe gle­der til å spil­le for full­satt sal.

Altaposten - - Kultur - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

I kveld er ko­mi­ker Ør­jan Burøe klar for City sce­ne. Show­et «For­dom­mer» er hans førs­te solo­fore­stil­ling i kar­rie­ren.

Krib­ler i ma­gen

Show­et har va­ert ut­solgt i lang tid og det gle­der ko­mi­ke­ren seg stort over:

– Det er helt utro­lig kult. Fle­re plas­ser i lan­det her jeg spilt for ful­le hus, og det er selv­sagt eks­tra moro når det kom­mer man­ge, sa Burøe til Ra­dio Al­ta i for­mid­dag, da han var på tur til Al­ta med fly.

Han inn­røm­mer at det krib­ler eks­tra mye i ma­gen foran opp­tre­de­ne­ne, da det­te er hans førs­te solo­fore­stil­ling.

– Jeg kom­mer til å ha litt som­mer­fug­ler i ma­gen før jeg skal på sce­nen. Jeg er all­tid spent på re­ak­sjo­ne­ne, for når jeg skal hol­de et show ale­ne i to ti­mer, så kre­ver pub­li­kum mer. Jeg må selv­sagt le­ve­re va­re­ne, for­kla­rer ko­mi­ke­ren.

Skilt syv-åtte gan­ger

Men selv om han har hatt sin solo­de­but med fore­stil­lin­gen, er Burøe langt fra noen førs­te-

reis­gutt. I over 18 år har han reist lan­det rundt som ko­mi­ker.

Fore­stil­lin­gen tar tak i tabu­be­lag­te te­ma­er som sja­lu­si, sorg, for­dom­mer, men også de tri­vi­el­le hver­dags­li­ge ting vi kan­skje ikke snak­ker så mye om. Med na­er­me­re 50 pro­sent skils­mis­ser i året me­ner han det er på tide at man tar seg selv, for­hol­det og bar­na på al­vor.

På spørs­mål om hans eget ek­te­skap, sva­rer han:

– Jeg og kona, som for ti­den er med i Tv2-pro­gram­met «Skal vi dan­se» har det sis­te året pus­set opp et hus og un­der den­ne pro­ses­sen har vi skilt oss syv-åtte gan­ger, men jeg er fort­satt gift. I hvert fall på pa­pi­ret, ler ko­mi­ke­ren som har gode min­ner fra en tid­li­ge­re opp­tre­den i Al­ta.

– Jeg har spilt på Park­sen­te­ret i for­bin­del­se med et mote­show. Da kom det over 300 styk­ker, og det var her­lig moro, så jeg gle­der meg til å gjes­te byen de­res på nytt. Det skjer i kveld klok­ken 21.00 sharp, min­ner han om.

UT­SOLGT: Ør­jan Burøe skal frem­føre sitt solo­show For­dom­mer for en full­satt sal i kveld. (Presse­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.