– Lå­ter fun­ge­rer som et vi­sitt­kort

Al­tas blues­kon­ge gir ut sin­gel og vi­deo på sam­me dag.

Altaposten - - Kultur - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Jan Arild Sør­nes slip­per sin fjer­de sin­gel det­te året. I dag slip­per han «Gje mae en dob­bel whis­ky» med på­føl­gen­de vi­deo.

Job­ber med al­bum

– Vi spil­te inn en vi­deo til lå­ten for få uker si­den på Bari­la og den kom­mer også ut på di­gi­ta­le platt­for­mer i dag - sam­men med sin­ge­len. Lå­ten er en del av en pla­te som kom­mer med tid og stun­der, sier Sør­nes.

Lå­ten er pro­du­sert av Ol­le Ny­berg som blant an­net job­bet tett med Bjørn Af­ze­li­us i sin tid.

– Smake­bit

– Det­te er en låt som man rett og slett blir i godt hu­mør av. En root­sy låt med et snev av blå to­ner og gos­pel. Det­te er den ty­pen låt som gjør deg glad fra førs­te tone, og får deg til å vil­le syn­ge og dan­se med. «Gje mae en dob­bel whis­ky» slip­pes kun di­gi­talt etter­som kun et få­tall kjø­per Cder, sier Sør­nes som på­pe­ker at ut­git­te lå­ter i dag fun­ge­rer som et slags vi­sitt­kort:

– Det er få som tje­ner pen­ger på å gi ut mu­sikk i dag, men det er vik­tig uan­sett, for lå­ter fun­ger som et slags vi­sitt­kort i for­kant at live­spil­lin­ger, slik at pub­li­kum får en smake­bit av det jeg spil­ler live. Et ek­sem­pel på det er når jeg gjes­tet Trond­heim for få da­ger si­den. Da gjes­tet jeg en lo­kal­ra­dio som har 20.000 lyt­te­re. De fikk høre sin­ge­len i for­kant en av spille­jobb jeg had­de sam­me kveld, sier Sør­nes.

Fort­set­ter på norsk

Sør­nes har holdt på med mu­sikk i snart 35 år, med mas­se tur­neer rundt om­kring i lan­det. Han har tid­li­ge­re gitt ut mu­sikk på en­gelsk, men hans sis­te ut­gi­vel­se var på norsk. Det har han tatt med seg vi­de­re på den nye sin­ge­len.

– Jeg hol­der på med sis­te fin­puss på en pla­te, også den­ne blir på norsk. Når den kom­mer ut vet jeg ikke, vi hol­der i dis­se da­ger med å spil­le inn de sis­te san­ge­ne. Vo­ka­len gjør jeg i Al­ta, mens mu­sik­ken med mer spil­les inn i Sve­ri­ge hos Ny­berg, som er pro­du­sent. Det er vel­dig dyk­ti­ge mu­si­ke­re som er med på å kle opp lå­te­ne. Blant an­net Kurt Nil­sen sin fas­te gi­ta­rist, samt Caro­la Hägg­kvist sin tromme­sla­ger, sier Sør­nes for­nøyd.

Rundt år

Nes­te år fyl­ler han 50 og det skal selv­sagt mar­ke­res.

– Hva jeg skal fin­ne på, vet jeg ikke, men når man fyl­ler 50 år så må det jo mar­ke­res med en rek­ke mu­si­kals­ke sprell, sier han lurt.

– EN GLADLÅT: Jan Arild Sør­nes slip­per sin fjer­de sin­gel som er en del av et helt al­bum som han nå hol­der på å fer­dig­stil­le. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.