Nord­lys­by­ens nye sjak­kynd­lin­ger

Øy­vind, So­fie, Ailo og Hen­rik er fort­satt høyt oppe et­ter Nm-suk­ses­sen.

Altaposten - - Sport - Av Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­le@al­ta­pos­ten.no

De fire unge alta­va­e­rin­ge­ne im­po­ner­te både seg selv og mot­stan­der­ne da de del­tok i NM for ung­doms­lag i Sand­nes for en uke si­den. De kap­ret åtte po­eng – sam­me po­eng­sum som la­get på bronse­plass klar­te. De mang­let imid­ler­tid litt på po­eng­sco­ren inn­byr­des slik at de end­te på sjette­plass to­talt. Al­ta-gjen­gen var li­ke­vel foran man­ge lag som had­de høy­ere snitt­ra­ting enn dem selv, så nor­ges­mes­ter­ska­pet var en stor suk­sess for kvar­tet­ten fra Nord­lys­byen.

God opp­le­vel­se

Ons­dag den­ne uka møt­tes Øy­vind Si­mon­sen, So­fie Kris­ti­ne Rata­ma, Ailo Bang Skar­vik og Hen­rik Karl­sen på nytt - da i «sjakk­lo­ka­le­ne» på Thon Ho­tel i Al­ta sen­trum. Hver ons­dag sam­les barne­grup­pa i Al­ta sjakklubb for å spil­le og tre­ne med like­sin­ne­de. De fire Nm-del­ta­ker­ne tok seg tid til en prat med A-spor­ten før økta star­tet, og det ble en sva­ert mun­ter sam­ta­le. Hu­mø­ret var på topp et­ter den flot­te inn­sat­sen i nor­ges­mes­ter­ska­pet.

– Det var vel­dig ar­tig å sjek­ke nett­si­de­ne til ar­ran­gø­ren et­ter­på og se at vi var helt der oppe med de al­ler bes­te la­ge­ne. Vi had­de vel ikke trodd at vi var gode nok til å matche de bes­te. Men det klar­te vi, og slike øye­blikk er vik­tig å ta vare på. Det­te er ikke noe som skjer hver dag, smi­ler Øy­vind, So­fie, Ailo og Hen­rik, som alt­så var sva­ert na­ere Nm-me­dal­jer i klas­sen for sjakk­spil­ler­ne un­der 13 år.

– Noen av de vi møt­te var kjempe­gode, men stort sett var ikke for­skjel­le­ne all ver­den. Det føl­tes bra å kun­ne spil­le jevnt med ut­øve­re som kom til tur­ne­rin­gen med mye høy­ere ra­ting enn det vi selv had­de. Man får selv­til­lit av sånt, fast­slår den hu­mør­fyl­te Al­ta-kvar­tet­ten.

Star­tet tid­lig

Sjakk har blitt en vik­tig del av de unge liv­e­ne de­res. For noen star­tet det for len­ge si­den, mens and­re kun har spilt et par år.

– Jeg var tre år gam­mel da jeg på fiske­tur sam­men med fa­mi­li­en fikk lyst til å prø­ve sjakk for førs­te gang. Det var vel­dig mor­somt, selv om jeg na­tur­lig nok ikke var spe­si­elt flink. Men et­ter hvert la­er­te jeg mer og mer, og be­gyn­te vel å slå pap­pa fra syv­års­al­de­ren. Et­ter det har både jeg og pap­pa blitt mer ak­ti­ve sjakk­spil­le­re, for­tel­ler 10-årin­gen Ailo Bang Skar­vik, er yngst av de fire nye sjak­kynd­lin­ge­ne i Nord­lys­byen.

– Jeg be­gyn­te å spil­le med pap­pa i fire­års­al­de­ren. Det fikk meg in­ter­es­sert, og si­den har jeg bare spilt mer og mer, sier So­fie Kris­ti­ne Rata­ma.

– Det var litt av det sam­me med meg, bare at jeg star­tet når jeg var om­trent fem år gam­mel, sier Øy­vind Si­mon­sen.

– Ste­fa­ren tok meg med på barne­sjak­ken for at jeg skul­le prø­ve det ut og se om det var noe for meg. Det er ikke mer enn et par år si­den. Jeg sy­nes det var kjempe­ar­tig og har spilt jevnt og trutt si­den, for­tel­ler Hen­rik Karl­sen.

La­erer av de bes­te

In­ter­nett har gjort det enk­le­re å ut­vik­le seg som spil­ler.

– Det er klart at vi spil­ler en del på nett. Man la­erer mye av det. Men det ar­tigs­te er selv­sagt å møte and­re an­sikt til an­sikt, fast­slår de.

Å spil­le sjakk med ven­ner er ikke sa­er­lig ak­tu­elt.

– Nei, det blir for en­kelt. I sjakk blir man fort vel­dig mye bed­re når man tre­ner litt, så det er in­gen ut­ford­ring å spil­le mot kom­pi­ser, ler sjakk­en­tu­si­as­te­ne.

In­gen av de viss­te at Al­ta har noen av Nor­ges ab­so­lutt bes­te sjakk­spil­le­re i sine rek­ker før de star­tet på barne­sjak­ken for noen år si­den. André Ni­el­sen og søst­re­ne Ing­rid og Ma­ria Grei­brokk har ved fle­re an­led­nin­ger gjort det skarpt i både na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le kon­kur­ran­ser. Også Er­lend Mi­kal­sen har ster­ke re­sul­ta­ter å vise til.

– Vi viss­te det ikke da, men det er vel­dig kult at vi har så dyk­ti­ge spil­le­re i klub­ben. Det har gitt oss mye i etter­tid, sier Ailo og So­fie. Først­nevn­te har i se­ne­re år hatt Mi­kal­sen som pri­vat­la­erer noen gan­ger, mens Ma­ria Grei­brokk har hjul­pet So­fie ved fle­re an­led­nin­ger.

Ga mer­smak

Øy­vind, So­fie, Ailo og Hen­rik kan for­tel­le om noen kjempe­flot­te da­ger i Sand­nes, og de har al­le lyst til å del­ta på fle­re slike tur­ne­rin­ger. Nor­ges­mes­ter­ska­pet ga utvil­somt mer­smak.

– Vi var blant an­net inn­om Vi­ten­fab­rik­ken på Ja­er­mu­se­et. Og Mcdo­nalds, na­tur­lig­vis. Det var mye moro å fin­ne på i Sand­nes, så vi had­de det kjempe­tri­ve­lig. Men det ar­tigs­te var selv­føl­ge­lig å spil­le sjakk. Hver kamp var­te cir­ka 90 mi­nut­ter, og vi spil­te man­ge kam­per, sier kvar­tet­ten.

– Hva sit­ter dere igjen med et­ter tur­ne­rin­gen?

– Høy­ere ra­ting, kom­mer det umid­del­bart fra Ailo.

– En ska­det tå­negl, fli­rer Øy­vind.

– Mitt størs­te øye­blikk var å spil­le remis mot en del­ta­ker som had­de over 200 mer i ra­ting enn meg selv. Det var moro, fast­slår So­fie.

– Jeg er mest for­nøyd med lag­inn­sat­sen, og at vi klar­te å hol­de så­pass man­ge gode lag bak oss på re­sul­tat­lis­ta. NM som helt­het var en flott opp­le­vel­se, smi­ler Hen­rik, som kjapt får be­kref­ten­de nikk fra de tre and­re.

POPULAERT: Barne­sjak­ken sam­ler man­ge iv­ri­ge un­ger, og har på det mes­te hatt over 30 unge spil­le­re på tre­ning.

REMIS: Hen­rik Karl­sen og Øy­vind Si­mon­sen del­te po­en­ge­ne i ons­da­gens du­ell.

HER­LIG GJENG: Øy­vind Si­mon­sen (12) (fra ven­st­re), So­fie Kris­ti­ne Rata­ma (11), Ailo Bang Skar­vik (10) og Hen­rik Karl­sen (12) lyk­tes sva­ert godt i årets nor­ges­mes­ter­skap for ung­doms­lag. Ons­dag var de til­ba­ke på tre­ning hjem­me i Al­ta. (Al­le foto: Stef­fen­sen)

YNGST: Han var yngst på Nm-la­get, men Ailo Bang Skar­vik le­ver­te gode re­sul­ta­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.