Gjør fle­re end­rin­ger

Altaposten - - Sport -

Le­del­sen i Finn­marks­lø­pet har be­stemt seg for å gjø­re fle­re end­rin­ger foran nes­te års kon­kur­ran­se. Blant an­net vil den lengs­te dis­tan­sen bli enda leng­re, opp­ly­ser ar­ran­gø­ren i en presse­mel­ding.

– Lø­pet er nå for­len­get med cir­ka 140 km. Hoved­år­sa­ken til for­len­gel­sen er at man­ge har øns­ket en fla­te­re og let­te­re førs­te del av lø­pet. Fle­re har også øns­ket en tra­se der hvi­le langs spo­ret er let­te­re å gjen­nom­føre. Span­ne­ne vil nå få faer­re høyde­me­ter og for­hå­pent­lig­vis bed­re såle de førs­te fjerde­de­len av lø­pet, opp­ly­ser Finn­marks­lø­pet på sine nett­si­der.

– Må­let er helt klart at full­fø­rings­sta­ti­stik­ken skal for­bed­res. Noen vil kan­skje und­re seg over at man for­len­ger lø­pet når må­let er å få fle­re til mål. I lang­dis­tanse­kjø­ring er det ikke nød­ven­dig­vis slik at leng­re løp he­ver sta­ti­stik­ken over spann som må bry­te. Kjøre­stil, to­po­gra­fi og hvile­tid spil­ler en stor rol­le. I Idi­tarod, ver­dens lengs­te hun­de­løp, kom­mer cir­ka 80 pro­sent helt til mål i No­me. Ser vi på de sis­te seks år, er til­sva­ren­de snitt bare litt over 50 pro­sent for FL-1000.

Les mer på al­ta­pos­ten.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.