Marø leg­ger opp

Altaposten - - Sport -

Ski­hop­pe­ren Idar Marø har be­stemt seg for å leg­ge hopp­kar­rie­ren på hyl­la, opp­ly­ser Al­ta IF hopp og kom­bi­nert på sine face­bo­ok­si­der.

– Idar ga i dag be­skjed om at han leg­ger opp som ski­hop­per. Han øns­ker nå å sat­se på ut­dan­ning. Idar har va­ert en av våre bes­te hop­pe­re i over 10 år. Han har all­tid re­pre­sen­tert Al­ta IF hopp og kom­bi­nert, noe vi som klubb er vel­dig glad for. Det vi syns er top­pen, er da du som an­ker­mann på hopp­la­get til Finn­mark ble num­mer fire i lag­kon­kur­ran­sen i Nor­ges­mes­ter­ska­pet for junior. Med på la­get var Ole M. Ne­d­re­jord fra Nord­lys IL og Sti­an Da­ni­el­sen, Al­ta IF. Vi hus­ker også godt da du hop­pet over 180 me­ter i Vi­ker­sund. Klub­ben øns­ker deg lyk­ke til med stu­die­ne og alt godt for deg frem­over i li­vet, skri­ver Al­ta IF.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.