SPILL FILM APP

Desti­ny er for­bed­ret på nes­ten al­le om­rå­der.

Altaposten - - Sport - Ut­gi­ver: Al­ders­gren­se: Av Lars Richard Ol­sen

I 2014 kom et spill som had­de helt for­fer­de­lig his­to­rie, men helt ma­gisk spill­fø­lel­se. Bare det å løpe, hop­pe og sky­te var en fryd, og der­med holdt fle­re mil­lio­ner ga­me­re ut den pin­li­ge his­to­ri­en og det fak­tum at det ikke var så mye å gjø­re et­ter om­trent 20 ti­mer med spil­ling.

Evo­lu­sjon

Ved å høre på fan­sen, ut­vik­le spil­let med ned­last­bart inn­hold og eks­tra kam­pan­jer ble Desti­ny et­ter hvert un­der­teg­ne­des fa­vo­ritt­spill i både 2014 og 2015. «Desti­ny 2» Ma­skin: Play­sta­tion 4 og Xbox One Ac­ti­vi­sion 5 år Jeg løp og hop­pet sam­men med gam­le og nye ven­ner på pla­ne­ter som Mars og Ve­nus, mens fi­ens­de­ne måt­te vike for våre sta­dig ster­ke­re vå­pen. Vel. Det var mer å gjø­re enn å bare sky­te og løpe litt. For førs­te gang i den­ne sjan­ge­ren kun­ne nem­lig fle­re dele den sam­me ver­de­nen og bli med i hver­and­res opp­drag på et blunk. Det so­sia­le as­pek­tet ved Desti­ny var den hem­me­li­ge in­gre­di­en­sen som gjor­de spil­let til en mo­der­ne klas­si­ker som frem­de­les ikke har fått noe mot­styk­ke.

Mas­se nytt

Spol tre år fram og opp­føl­ge­ren har en­de­lig kom­met. Nå har ut­vik­ler­ne i Bun­gie la­ert sin lek­se for len­ge si­den, og an­tal­let ak­ti­vi­te­ter du kan gjø­re er over­vel­den­de. Mens du i 2014 ri­si­ker­te å slip­pe opp for gjøre­mål gans­ke raskt, er det her ting å ta seg til uan­sett hvil­ken pla­net du drar til. Opp­drag for seks per­soner, fire og tre står i kø. El­ler du kan spil­le helt ale­ne. Det er opp til deg. Jeg an­be­fa­ler imid­ler­tid å fin­ne ven­ner el­ler ukjen­te å dele Desti­ny med. Også nå er det lagt opp til fler­spill, og skaf­fer du deg mik­ro­fon og head­set, kan du også snak­ke til dem og ko­or­di­ne­re stra­tegi­valg. Og herre­gud så vak­kert spil­let er. Det­te må du prø­ve.

VAK­KERT: Desti­ny 2 har fått en an­sikts­løft­ning sam­men­lig­net med det vi fikk i star­ten av spill­se­ri­en i 2014. Ikke bare er det vak­kert, men du har mye mer å gjø­re på de man­ge pla­ne­te­ne i sol­sys­te­met.

SAMSPILL: Hvis du øns­ker det, kan du gå gjen­nom spil­let ale­ne. Det blir imid­ler­tid mor­som­mere med gam­le og nye ven­ner som du når som helst kan in­vi­te­re med deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.