Bed­re opp­tak

Lyd­opp­ta­ke­ren i ip­hone er ikke all­ver­den. Den­ne er bed­re.

Altaposten - - Sport - Hånd­holdt: Ma­skin: Ut­gi­ver: Al­ders­gren­se:

Som jour­na­list bruk­te jeg i fle­re år den in­ne­byg­ge­de lyd­opp­ta­ke­ren som føl­ger med din ip­hone. Den er ikke spe­si­elt prak­tisk i bruk, og har få valg­mu­lig­he­ter. Voice Record, som du kan bru­ke gra­tis el­ler be­ta­le for (det sis­te fjer­ner re­kla­me­ne), er et mye bed­re al­ter­na­tiv. Her kan du stil­le inn kva­li­te­ten du øns­ker på opp­ta­ke­ne, vel­ge å kun ta opp hvis det er noe som la­ger lyd og set­te bok­mer­ker mens du tar opp. Det sis­te for let­te­re å fin­ne til­ba­ke til uli­ke tids­punk­ter i fila, for ek­sem­pel un­der et fore­drag el­ler in­ter­vju. Eks­port­mu­lig­he­te­ne er man­ge, og du kan dele lyd til ste­der som Drop­box, via SMS, Goog­le Dri­ve og mye mer.

«Voice Record» ip­hone Daya­na Networks Til­latt for al­le

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.