– Bli med og gå!

Dis­se da­me­ne in­vi­te­rer til fel­les gå­tu­rer.

Altaposten - - Annonser - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

– Å gå på tur sam­men kan fore­byg­ge en­som­het og iso­la­sjon. Tu­re­ne blir i naer­om­rå­det og man tren­ger ikke å va­ere i god form, for­tel­ler Li­se Bea­te Mi­kal­sen i sa­ni­tets­for­enin­ga.

«Klø­ver­tur» er en ba­sis­ak­ti­vi­tet i regi av Nors­ke Kvin­ners Sa­ni­tets­for­ening, og man­dag star­ter de opp med den førs­te tu­ren i Al­ta.

En li­ten gå­tur sam­men med and­re gjør un­der­ver­ker for kropp og sjel.

– Det­te er et til­bud til folk om å va­ere med og gå en tur, og ha et so­si­alt fel­les­skap. Det pas­ser for de som øns­ker noen å gå ilag med, el­ler ha noen å va­ere so­si­al med, sier Li­se Bea­te Mi­kal­sen i sa­ni­tets­for­enin­ga.

– Hvem pas­ser det­te for? – Det sam­men. kan pas­se for al­le Noen sa­ni­tets­for­enin­ger sier det er for eld­re, men vi ten­ker at det kan pas­se for hvem som helst som har lyst å gå ilag med and­re el­ler ikke har lyst å gå ale­ne, for­kla­rer hun.

Den førs­te tu­ren

Først­kom­men­de man­dag – 18. sep­tem­ber – star­ter de opp med den førs­te «klø­ver­tu­ren» i Al­ta.

– Vi mø­tes ved Mia­bu­tik­ken og så går vi der­fra. Vi har satt opp tid fra seks til halv åtte i ro­lig prate­tem­po. Hvor langt vi går, kom­mer litt an på hvem som mø­ter opp, sier Mi­kal­sen.

Hun opp­ford­rer folk til å ta med seg en vann­flas­ke, el­ler gjer­ne kaf­fe om man får lyst å ta en kaffe­pau­se un­der­veis. Sa­ni­tets­for­enin­gen tar med seg sitte­un­der­lag og re­fleks­ves­ter til tur­gå­er­ne.

Det er me­nin­gen at klø­ver­tu­ren skal bli et fast opp­legg. I førs­te om­gang er det satt opp noen da­to­er. På sikt kan det bli an­nen­hver uke.

– Vi vil ut­fors­ke tur­sti­ene i sen­trum, kan­skje i Kom­sa, Sand­fal­let el­ler ned mot Tol­le­vi­ka, for­kla­rer hun.

De som del­tar på klø­ver­tu­re­ne får et klippe­kort hvor de kan sam­le tu­rer.

– Nå gle­der vi oss til å kom­me igang, og så får vi se hvor­dan det ut­vik­ler seg, sier Li­se Bea­te Mi­kal­sen.

De na­er­mes­te tu­re­ne er satt til 18. set­pem­ber, 16.ok­to­ber, 13.no­vem­ber og 11.de­sem­ber.

IN­VI­TE­RER TIL TUR: Sty­ret i Al­ta sa­ni­tets­for­ening: Li­se Bea­te Mi­kal­sen, Jor­unn Bye, El­len Sø­der­holm, Bar­bro Bakke­haug og Kjer­sti Rø­ke­nes. (Foto: pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.