Bi­drar med guid­ing

Altaposten - - Annonser -

I an­led­ning kul­tur­minne­da­ge­ne og hel­gas ar­ran­ge­men­ter rundt Stru­ves eks­pe­di­sjo­ner i Vest-finn­mark, stil­ler også Al­ta his­to­rie­lag opp. – Vi vil bi­dra med guid­in­ger rundt kul­tur­min­ner og an­nen his­to­rie i Ba­eska­des-om­rå­det. Vi opp­ford­rer både med­lem­mer og and­re til å del­ta på ar­ran­ge­men­te­ne, sier le­der Kris­ti­an John­sen, og vi­ser til his­to­rie­la­gets hjemme­si­der www.alta­his­to­rie­lag.no for mer in­for­ma­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.