Vi trod­de det fan­tes krise­team

Er­ling og Ann Mar­grethe Jo­han­sen mis­tet alt i bo­lig­bran­nen i Øks­fjord. Etter den trau­ma­tis­ke opp­le­vel­sen fø­ler de at kom­mu­nen svik­tet og mang­let opp­føl­ging.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

På mor­gen­kvis­ten lør­dag 6. mai våk­net ek­te­pa­ret Ann Mar­grethe Flå­ten og Er­ling Jo­han­sen fra Øks­fjord til ulende røyk­vars­le­re. Da de åp­net sove­roms­døra var det tykt med røyk. Flam­me­ne sto i ta­ket.

Pa­ret klar­te med nød og nep­pe å ber­ge seg ut. De fikk ikke med seg no­en ting i fluk­ten.

– Det var en helt for­fer­de­lig opp­le­vel­se. Og det gikk så fort. Na­bo­en sa det tok tre mi­nut­ter fra vi kom over før hu­set var over­tent. Var­men var helt enorm, for­tel­ler Er­ling og Ann Mar­grethe, som bare hus­ker brudd­styk­ker fra den trau­ma­tis­ke opp­le­vel­sen.

Su­ve­rent brann­korps

Det fri­vil­li­ge brann­korp­set i byg­da kom raskt til ste­det etter å ha blitt til­kalt av na­bo­en. De gjor­de iføl­ge ek­te­pa­ret en helt su­ve­ren jobb med å ber­ge om­kring­lig­gen­de byg­nin­ger, så vel som å ta vare på dem.

Selv ble de frak­tet med am­bu­lan­se til helse­sen­te­ret for en sjekk. Alt vis­te seg å va­ere ok med de to.

Men etter helse­un­der­sø­kel­sen sto de der, råd­løse og hus­løse.

– Vi had­de ikke kla­er, ikke pen­ger. Uten te­le­fon. Min 81 år gam­le pap­pa ble red­nin­gen – men jeg ser for meg det må ha va­ert en stor på­kjen­ning for han å få oss hjem til seg etter en så trau­ma­tisk hen­del­se, sier Ann Mar­grethe.

– Vi trod­de jo at kom­mu­nen had­de et krise­team, ru­ti­ner – ett el­ler an­net – som slo inn etter sli­ke hen­del­ser. Men det var in­gen­ting, leg­ger hun til.

Ord­net alt fra ho­tell­rom­met

Pa­ret skjøn­te raskt at de måt­te hive seg rundt, og selv fin­ne ut alt det prak­tis­ke, samt få ord­net opp i det de treng­te. Fa­ren had­de hel­dig­vis et kre­ditt­kort til­gjen­ge­lig, der­med bar tu­ren til Al­ta i buss al­le­re­de søn­dag kveld.

– Vi måt­te bare hive oss rundt, for å sør­ge for det prak­tis­ke. Kla­er, te­le­fon og alt det nød­ven­di­ge var vi nødt til å dra til Al­ta for å skaf­fe. Og pen­ge­ne flyr raskt i en slik si­tua­sjon. Hel­dig­vis fikk vi støt­ten vi treng­te fra for­sik­rin­gen, men det var litt av en pro­sess bare det å få vars­let dem – all den tid vi mang­let te­le­fon. Uten Id-pa­pi­rer fikk vi for ek­sem­pel ikke ut no­en mo­bil­te­le­fon med nytt abon­ne­ment med det førs­te. Vi ble sit­ten­de på ho­tell­rom­met i Al­ta med en fast­te­le­fon og 1881 til hjelp for å få ord­net alt, vars­let de som skul­le vars­les og slik.

Av­vist

– Oppå det­te måt­te vi for­sø­ke å ord­ne en ny plass å bo, min far har bare en li­ten lei­lig­het. For­sik­rin­ga vil­le dek­ke opp­hold for oss, men det var in­gen­ting å opp­dri­ve i hjem­byg­da. Vi fikk ei uke hos Øks­fjord Sjø­fis­ke, der­et­ter var det helt uvisst.

Som føl­ge av det­te ring­te de Lop­pa kom­mu­ne. Hå­pet var at kom­mu­nen skul­le ha ett el­ler an­net, et le­dig rom på syke­hjem­met om­så. Men nei:

– Vi fikk bare til svar at «jaja, vi får se, vi har vel noe mot slut­ten av juni». Da vi spur­te om det­te var møb­lert var re­spon­sen: «nei, da snak­ker vi kan­skje juli en gang». Vi ble helt satt ut. Er det slik kom­mu­nen hjel­per når egne inn­byg­ge­re går gjen­nom sin livs kri­se og ber om hjelp?

Har en vei å gå

Ek­te­pa­ret ber­get seg tak­ket va­ere ei venn­in­ne av Ann Mar­grethe, som lei­de dem ei lei­lig­het. Etter hvert fant de et hus på det pri­va­te mar­ke­det, som de nå lei­er fram til de­res nye bo­lig er inn­flyt­tings­klar.

– Men med tan­ke på hvor hjelpe­løse vi var da det sto på, og hvor mye vi egent­lig treng­te hjelp... Det er så jeg vil grå­te når jeg ten­ker på det­te, hiks­ter Ann Mar­grethe.

– Nå skal det sies at folk i byg­da, na­bo­er og ven­ner, har stilt opp på en fan­tas­tisk måte. For­sik­rings­sel­ska­pet har også va­ert helt supre. Men kom­mu­nen har en vei å gå. Had­de vi om­så bare blitt tatt imot på en grei måte, så vil­le det va­ert noe an­net. Og vi ten­ker jo vårt, den­ne gan­gen var det to voks­ne som var hel­di­ge og had­de et nett­verk rundt seg. Hva om det var til­flyt­te­re uten nett­verk, en barne­fa­mi­lie med sine be­hov el­ler to eld­re men­nes­ker? Et visst nivå av prak­tisk bi­stand når kri­sen er et fak­tum, er det for mye å for­lan­ge, spør de, før de leg­ger til:

– Vi for­ven­ter at kom­mu­nen tar fatt i det­te, i ste­det for å møte fram­ti­di­ge hen­del­ser med et skul­der­trekk. Vi hå­per Lop­pa kom­mu­ne er så voks­ne at de tar en te­le­fon til oss. Vi for­ven­ter en be­kla­gel­se, og at vi får snak­ket med dem om den­ne sa­ken, for

vi fø­ler vi har mye å bi­dra med rundt hvor­dan de kan gjø­re en bed­re jobb i fram­ti­den.

Re­ak­sjon i etter­tid

Er­ling og Ann Mar­grethe for­tel­ler at de har gått i må­ne­der med skuld­re­ne opp­un­der øre­ne, ned­les­set i ar­beid, sa­er­lig for­bun­det med inn­bo­for­sik­rin­gen. En­de­løse lis­ter over gjen­stan­der som er gått tapt i flam­me­ne skal er­stat­tes.

Nå som «liste­job­ben» er over har følelsene over­tatt:

– Jeg fikk re­ak­sjo­nen nå i etter­kant, for­tel­ler Ann Mar­grethe.

– Når ting falt på plass, så kjen­te jeg plut­se­lig på at jeg har tøyd strik­ken alt­for langt. Så jeg har fått det nå. Enes­te lys­punk­tet er at vi vet at ar­bei­det med å rive brann­tom­ta er i gang, og at det vil bli bygd et nytt hus her. Det blir en enorm let­tel­se å se byg­gin­gen star­te. Vi hå­per å va­ere in­ne til nes­te som­mer. Uten min­ne­ne som fak­tisk fin­nes i de fy­sis­ke gjen­stan­de­ne vi har mis­tet i bran­nen, men med hver­and­re og med hel­sa i be­hold. Det er det vik­tigs­te, selv om det er tungt å ten­ke på hvor mye vi fak­tisk mis­tet i bran­nen, sier de.

BRANNRUIN: For­kul­le­de res­ter av ramme­ver­ket i veg­ge­ne er alt som sto igjen av hu­set til ek­te­pa­ret Flå­ten/jo­han­sen etter bran­nen 6. mai. (Foto: Pri­vat)

TUNG TID: Ann Mar­grethe og Er­ling had­de ak­ku­rat gjen­nom­ført en stør­re oppus­sing av hu­set de kjøp­te for ett år si­den, da det tok til å bren­ne 6. mai. I ste­det for å nyte det­te fikk de en hus­brann i fan­get, og mis­tet alt de ei­er og har. (Foto: Tom Skog­lund)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.