Fryk­ter sten­ging

Ad­vo­ka­ten til Nuor­ta­miel­li barne­hage ber Kau­to­kei­no gjø­re opp for seg.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth Kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Barne­hage i trøb­bel

Fyl­kes­man­nen har gitt barne­ha­gen med­hold i til­sam­men tre klage­sa­ker. Nå set­ter ad­vo­ka­ten til barne­ha­gen hardt mot hardt.

Vans­ke­lig si­tua­sjon

Ad­vo­kat­fir­ma­et varsler i et brev til kom­mu­nen at barne­ha­gen må sten­ge på grunn av den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen. Mang­len­de ut­be­ta­ling av til­skudd har nem­lig ført til an­strengt øko­no­mi og mu­li­ge vans­ker med å be­ta­le ut lønn og be­tje­ne van­li­ge drifts­kost­na­der. De ber der­for kom­mu­nen sna­rest over­fø­re 1.5 mil­lio­ner kro­ner til barne­ha­gen, som en del­be­ta­ling inn­til ny be­reg­ning av til­skud­det er fore­tatt, slik Fyl­kes­man­nen har på­lagt kom­mu­nen.

Ev­ner ikke?

Ad­vo­kat­fir­ma Thom­mes­sen skri­ver at Kau­to­kei­no kom­mu­ne bør vur­de­re å be om eks­tern hjelp til kor­rekt ut­reg­ning av til­skud­det. Det me­ner ad­vo­ka­ten de bør gjø­re for­di de er i tvil om kom­mu­nen ev­ner å gjø­re den nye be­reg­nin­gen kor­rekt.

I en epost­ut­veks­ling mel­lom ad­vo­kat­full­mek­tig Si­mon Ulle­land og råd­man­nen i Kau­to­kei­no, Kent Va­lio, gjør Ulle­land det klart at kra­vet om øye­blik­ke­lig ut­be­ta­ling av 1.5 mil­lio­ner kro­ner er ab­so­lutt og Ulle­land ber kom­mu­nen sna­rest gjø­re opp for seg for å unn­gå at barne­ha­gen må sten­ge.

For­ret­nings­mes­sig

Råd­man­nen i Kau­to­kei­no, Kent Va­lio, har fått til­bud om å kom­men­te­re kra­vet om mill­lion­ut­be­ta­lin­gen, men har ikke svart. Til ad­vo­ka­tens e-post har han svart at han sy­nes kra­vet er lite for­ret­nings­mes­sig frem­met. Han vil der­for av­ven­te et svar inn­til bre­vet er mot­tatt i pos­ten, jour­nal­ført i kom­mu­nens post­jour­nal og til­delt en av saks­be­hand­ler­ne.

FRYK­TER STEN­GING: Nuor­ta­miel­li barne­hage sli­ter med øko­no­mi­en på grunn av man­gel­ful­le ut­be­ta­lin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.