Gode tall for over­nat­ting

Det ble over­nat­tings­re­kord i au­gust, mel­der Reise­liv i Nord.

Altaposten - - Nyheter -

Den fers­ke ho­tell­gjeste­døgns­sta­ti­stik­ken per agust 2017 gjør at ho­tell­di­rek­tø­re­ne i lands­de­len har all grunn til å smi­le. Nord-norge har en øk­ning i ho­tel­le­nes lo­sji­om­set­ning på 11 pro­sent i au­gust 2017, sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor. Av det­te har Finn­mark en øk­ning på 22 pro­sent (fra 30.264.000 kro­ner til 36.943.000 kro­ner), Troms en øk­ning på 19 pro­sent (47.242.000 kro­ner til 56.186.000 kro­ner), og Nord­land 3 pro­sent (fra 80.660.000 kro­ner til 83.156.000 kro­ner). Den to­tal­te øk­nin­gen i an­tall to­ta­le over­nat­tin­ger steg med åtte pro­sent i same pe­rio­de, hvor­av:

– De gode au­gust­tal­le­ne be­kref­ter at det har va­ert en god tu­rist­som­mer for over­nat­tings­be­drif­te­ne i nord, sier NHOS re­gion­di­rek­tør i Nord­land Ole Hen­rik Hjar­tøy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.