Nå kom­mer den­ne dans­ken til Al­ta

Fly­ing Ti­ger Cope­han­gen flyt­ter inn i de gam­le lo­ka­le­ne til Chris­tia­nia Glas­ma­ga­sin på Amfi.

Altaposten - - Nyheter - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

– For­ny­el­se er vik­tig. Fly­ing Ti­ger Cope­han­gen er en spen­nen­de kje­de, og jeg har tro på at de kom­mer til å gjø­re det bra i Al­ta, sier sen­ter­le­der Fro­de Wil­helm­sen ved Amfi. For de som ikke kjen­ner til Fly­ing Ti­ger Cope­han­gen, el­ler TGR som det het tid­li­ge­re, er det en dansk de­sign-bu­tikk med ting til hjem­met, hobby­ar­tik­ler, snacks, elek­tro­nikk, duppe­dit­ter, mote­til­be­hør og så vi­de­re – det hele med sin egen lil­le «tvist» på de­sig­net. Selv lok­ker de med å ha cir­ka 300 nye pro­duk­ter hver enes­te må­ned.

Ut­vi­der

I 2011 åp­net de den førs­te bu­tik­ken i Norge på Ar­ka­den i Oslo, og had­de i 2016 over 740 bu­tik­ker i 30 land i Euro­pa, Asia og USA. Nå ret­ter de blik­ket mot nord.

Går alt etter pla­ne­ne kan alta­va­e­rin­ge­ne gle­de seg over den nye bu­tik­ken medio no­vem­ber. Den ek­sak­te da­to­en er iføl­ge sen­ter­sje­fen ikke satt.

– Men det blir i god tid før jule­han­de­len, sier han med et smil og leg­ger til:

– Vi er også stol­te, det­te blir den tred­je Fly­ing Ti­ger Cope­han­gen-bu­tik­ken i Nord-norge.

Bra for Al­ta

– Har vi ikke nok av nips-bu­tik­ker i Al­ta?

– For oss hand­ler det om å ha en best mu­lig bu­tikk-miks. Jeg er også veldig opp­tatt av han­dels­byen Al­ta – det hand­ler om å ha en best mu­lig to­tal som løfter hele by­en, sier Wil­helm­sen og vi­ser til at sen­trums­om­rå­det i til­legg til en rek­ke bu­tik­ker inne­hol­der fle­re res­tau­ran­ter så vel som Nord­lys­ba­det, ki­no­en og an­net.

– Fly­ing Ti­ger Cope­han­gen er sam­ti­dig noe for seg selv. De er ikke Nil­le, hel­ler ikke Søst­re­ne Gre­ne. De kjø­rer sin egen sjan­ger som pas­ser me­get godt inn hos oss, leg­ger han til.

Sø­ker an­sat­te

I en Face­bo­ok-an­non­se fra 5. ok­to­ber he­ter det at bu­tik­ken er på le­ting eter etter ti­ge­re som vil bli en del av de­res «hver­dags­magi».

Al­ta­pos­ten har ikke lyk­tes med å få en kommentar fra Ze­bra AS, som ei­er merke­va­ren TGR og Fly­ing Ti­ger Co­pen­ha­gen.

INN MED NYTT: Når Fly­ing Ti­ger Co­pen­ha­gen tar over lo­ka­le­ne til Chris­tia­nia Glas­ma­ga­sin på Amfi Al­ta. Sen­ter­le­der Fro­de Wil­helm­sen me­ner det blir et godt til­skudd til bu­tikk­mik­sen i Al­ta. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)

KAN BLI SLIK: Slik ser en Tgr-bu­tikk i Lon­don ut. (Foto: wiki­me­dia)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.