Her kom­mer det bå­de bu­tikk og res­tau­rant

– Man­ge in­ter­es­ser­te, sier sen­ter­le­der Fro­de Wil­helm­sen.

Altaposten - - Nyheter - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

Git­te­ret er nede og vin­du­ene er dek­ket til. De gam­le lo­ka­le­ne til Jer­nia-bu­tik­ken på Amfi Al­ta skal gjø­res klar til blant an­net Thon-ho­tel­lets nye fro­kost­res­tau­rant.

– Igang­set­tel­sen har tatt litt leng­re tid enn hva vi had­de hå­pet på, men nå er vi straks kla­re og har al­le­re­de be­gynt med det som skal bli et lite bu­tikk­lo­ka­le i front, rø­per Sen­ter­le­der Fro­de Wil­helm­sen.

Bu­tikk­lo­ka­let vil bli cir­ka 68 kvad­rat­me­ter, mens Pep­pes-lo­ka­le­ne får en ny «look», og det res­te­ren­de lo­ka­let blir Thons fro­kost­sal.

– Er det klart hvem som tar over de nye bu­tikk­lo­ka­le­ne?

– Det er man­ge in­ter­es­ser­te, men vi har ikke be­stemt oss, sier sen­ter­le­de­ren.

Nes­te år

Al­ta­pos­ten har len­ge fulgt ut­vik­lin­gen, helt si­den det ble kjent at Jer­nia la ned drif­ten. Etter det­te har dato, etter dato for den nye res­tau­ran­ten kom­met ut. Men nå me­ner Wil­helm­sen at de skal ha tin­ge­ne på plass «litt ut i det nye året».

– Bygg­opp­dra­get er det Roald Jo­han­sen AS som har fått, sier Wil­hem­sen.

– Vi gle­der oss til at vi kom­mer i gang med det­te, sier ho­tell­di­rek­tør Lin­da Helt­ne til Al­ta­pos­ten.

Kom­mer i ny drakt

En an­nen ak­tør som be­rø­res av om­byg­gin­gen til Thon, er Pep­pes Piz­za. Ei­er og grün­der i Amj-grup­pen, Alf Mangor Jo­hann­es­sen, sier til Al­ta­pos­ten at etter fle­re års sam­ar­beid med blant an­net fro­kost­ser­ve­ring er det nå slutt. Som Al­ta­pos­ten har om­talt tid­li­ge­re, har Thon ho­tels end­ret stra­te­gi na­sjo­nalt og skal nå ser­ve­re egen fro­kost. Med det kom mu­lig­he­ten til å byg­ge om pizza­res­tau­ran­ten for å gi den en ny drakt.

– Hoved­de­len av res­tau­ran­ten blir lik som før, men med ny inn­red­ning. Det blir en bra ting for kun­de­ne våre, og en bra ting for oss at vi får et mer ef­fek­tivt og frem­tids­ret­tet lo­ka­le for vårt kon­sept. Vi er gla­de for det gode sam­ra­bei­det vi har med Thon bå­de her i Al­ta, men også med våre man­ge av­ta­ler na­sjo­nalt.

– Vi åp­net i 2010, så det er klart at det er greit å ta opp­frisk­ning, sier Jo­hann­es­sen og leg­ger til at de fort­satt vil å ha et godt sam­ar­beid med ho­tel­let, selv om fro­kos­ten blir flyt­tet, sier han.

MYE SKJER: I til­legg til den nye fro­kost­res­tau­ran­ten til Thon, kom­mer det en ny bu­tikk i de gam­le Jer­nia-lo­ka­le­ne på Amfi. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.