Bosse­kop

Altaposten - - Debatt -

Olav Gun­nar Bal­lo:

– Al­ta bør ta sjø­en til­ba­ke i sine areale­pla­ner for fram­ti­den. Det be­tyr også å se på strand­so­nen som et be­va­rings­ver­dig om­rå­de. Her er det mye å laere bå­de fra Oslo og byer som Can­nes, og Nice, der strans­pro­me­na­der ikke en­der i sel­ve sjø­en, men langs en in­takt strand­lin­je. Der det enda ek­sis­te­rer fja­e­reo­m­rå­der i Al­ta bør dis­se be­va­res for fram­ti­di­ge ge­ne­ra­sjo­ner, og gang­area­let bør til­gren­ses dis­se, og ikke ska­pes som ut­fyl­lin­ger i sjø­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.