Im­po­ne­ren­de ak­sjon

Altaposten - - Debatt - Rolf Ed­mund Lund An­svar­lig re­dak­tør

Uan­sett hva man måt­te mene om lo­ka­li­se­ring av syke­hus­tje­nes­ter, har det va­ert im­po­ne­ren­de å føl­ge post­kort­ak­sjo­nen til Ire­ne Oja­la & Co.

Bå­de før, un­der og etter folke­to­get, har ak­sjo­nen va­ert opp­tatt av sak­lig og fakta­ba­sert ar­gu­men­ta­sjon, uten å ned­snak­ke Ham­mer­fest syke­hus på noen som helst måte. De har hele vei­en sett be­ho­ve­ne på and­re si­den av Sen­na­lan­det og ikke latt seg fris­te av å bru­ke stor­sleg­ga. Det gir et bed­re de­batt­kli­ma og sør­ger for at fle­re er opp­tatt av det som er ve­sent­lig: Et til­bud til våre kja­ere, en­ten de blir akutt syk el­ler står over­for ett av de sto­re øye­blik­ke­ne i li­vet i form av en fød­sel.

I går fikk ak­sjo­nen et slags kli­maks da de egen­hen­dig le­ver­te 11.000 post­kort på Stor­tin­get, også det med en ro­lig til­na­er­ming til pro­blem­stil­lin­gen. Vi tror det leg­ges mer­ke til, selv av helse­mi­nis­ter Bent Høie som har va­ert gans­ke så klar på at det ikke er rom for noen om­kamp.

Post­kort­ak­sjo­nen har også fått mu­lig­he­ten til å tref­fe riks­po­li­ti­ke­re og for­tel­le om frust­ra­sjo­nen som lig­ger bak et slikt folke­tog. I til­legg til fakta, er det vik­tig med vit­nes­byrd og for­tel­lin­ger fra hver­da­gen. Om be­kym­rin­gen og opp­rø­ren­de opp­le­vel­ser, som sva­ert man­ge i Al­ta har va­ert gjen­nom på grunn av mang­len­de til­bud. Det er noe som ikke kan ba­ga­tel­li­se­res i det lan­ge løp, selv med for­bed­rin­ge­ne vi får med et na­er­syke­hus. I går ble det også le­vert inn et do­ku­ment 8-for­slag som for­hå­pent­lig­vis kan sik­re en hel­het­lig og fakta­ba­sert ut­red­ning om syke­hus­til­bu­det i Vest-finn­mark. Om det ikke stan­ser pro­ses­ser, vil det­te bli vik­tig for å syn­lig­gjø­re mang­len­de ved til­bu­det i Al­ta-re­gio­nen. Om det er pen­ger til tre full­ver­di­ge syke­hus i Finn­mark blir na­tur­lig­vis et po­li­tisk spørs­mål, men ba­ere­kraft hand­ler om noe mer enn pen­ger. Det hand­ler om folk og et ver­dig til­bud til alle, fra nord til sør.

Post­kort­ak­sjo­nen har va­ert en fan­tas­tisk am­bas­sa­dør for men­nes­ke­ne og be­ho­ve­ne. Det er også flott at de leg­ger opp til en tverr­po­li­tisk møte i Oslo, slik at sa­ken ikke hav­ner i en skuff etter at man har reist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.