Nå er det tid for hand­ling, Er­na og Ai­li!

Altaposten - - Debatt - Styre­le­der Le­ne Han­sen Nest­le­der As­ta Bal­to Beaiv­vas Sá­mi Na­su­ná­la Teáh­ter

Åpent brev til Er­na Sol­berg og Ai­li Ke­ski­ta­lo.

Etter ti­års hardt ar­beid er ti­den over­mo­den for at lan­dets po­li­tis­ke le­der­skap, bå­de det nors­ke og det sa­mis­ke, skja­erer gjen­nom i spørs­må­let om nytt bygg til det sa­mis­ke na­sjo­nal­tea­te­ret Beaiv­váš.

Man­ge år med tap­te mu­lig­he­ter må, etter stor­tings- og same­tings­val­get i 2017, er­stat­tes med hand­ling. Norge som le­den­de ur­fol­ks­na­sjon i ver­den bør løf­te fram det vik­tigs­te verk­tøy­et for sa­misk iden­ti­tet, for­tel­ler­kunst og språk - som kom­mer til ut­trykk gjen­nom tea­te­ret.

For å gi Beaiv­váš gode ar­beids­for­hold – og for å av­slut­te et ka­pit­tel i et bygg som arbeidstilsynet har tru­et med å sten­ge – ber sty­ret Stats­mi­nis­te­ren, Kul­tur­mi­nis­te­ren, Sa­me­tings­pre­si­den­ten og hen­nes råd og verts­kom­mu­nen om:

1. Sty­ret er po­si­ti­ve til sam­lo­ka­li­se­rings­al­ter­na­ti­vet mel­lom tea­ter­bygg og sa­misk vi­dere­gå­en­de sko­le i Gu­ov­dage­aidnu, som re­gje­rin­gen nå vur­de­rer. Sty­ret ser fram til Stats­byggs ut­red­ning som kom­mer i de­sem­ber 2017. Det­te er et godt kom­pro­miss for to sto­re bygge­pro­sjekt i en li­ten kom­mu­ne.

2. Sty­ret ber det nye same­tings­rå­det gjen­nom­føre sin del av tea­ter­sa­ken uten opp­hold. Sa­me­tin­get er nødt til å vise umid­del­bar handle­kraft for at Re­gje­rin­gen skal gjø­re det sam­me.

3. Det er po­si­tivt at Gu­ov­dage­aidnu kom­mu­ne har star­tet ar­bei­det med å re­gu­le­re om­rå­det nord for ho­tel­let til na­e­rings­for­mål. Det er vik­tig for hel­he­ten i sko­le- og tea­ter­pro­sjek­tet. Vi ber om at om­rå­det sik­res til na­e­rings­for­mål i tråd med våre be­hov. Sty­ret hå­per sa­ken løf­tes fram i po­li­tis­ke kon­sul­ta­sjo­ner og mø­ter mel­lom same­tings­rå­det og re­gje­rin­gen de nes­te uker og må­ne­der.

NYTT BYGG: Kam­pen for et nytt bygg til Beaiv­vas har på­gått i man­ge år. Nå hå­per de på ut­tel­ling i stats­bud­sjet­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.