Kraft­ko­lo­ni­en Finn­mark

Altaposten - - Debatt - Rolf Ran­da

Mens in­du­stri­ar­beids­plas­ser for­svin­ner fra Finn­mark, og tu­rist­strøm­men øker, sat­ser kraft­in­du­stri­en sta­dig på ut­byg­gin­ger her. De øns­ker å byg­ge fle­re vind­møl­ler, fle­re vei­er og fle­re sto­re kraft­lin­jer i våre fjell. Også våre egne lo­ka­le kraft­sel­skap står frem i media og fron­ter det­te. Får de sin vil­je gjen­nom er Finn­mark snart Nor­ges kraft­ko­lo­ni. Na­tur og kul­tur, mil­jø, fri­lufts­liv, fjel­lets fug­ler og dyr samt rein­drift må vike. Skal vi still­tien­de bare god­ta det­te?

I nes­te må­ned går fris­ten ut for å ut­ta­le seg om en ny stor vind­mølle­park på Lakse­fjord­vid­da, ikke langt fra Raste­gais­sa. I for­kant av det­te har Va­ran­ger Kraft de sis­te uker va­ert på ba­nen og for­talt hvor ille det er at de ta­per pen­ger på vind­kraft de ikke får solgt. Til de­res an­legg ved Ber­le­våg er nem­lig over­fø­rings­lin­je­ne for små. An­leg­get er der­for bare del­vis byg­get ut, og millioner går tapt for sel­ska­pet. Det er det ene av Va­ran­ger Krafts bud­skap. Det and­re er at Stat­nett er for treg til å byg­ge lin­jer, og det tred­je bud­ska­pet er at Øst-finn­mark ta­per ar­beids­plas­ser for­di kraft­kre­ven­de in­du­stri ikke vil etab­le­re seg her i man­gel på strøm.

De sam­me ar­gu­men­te­ne kan sik­kert også Finn­mark Kraft bru­ke når de om­ta­ler sine ny­lig igang­sat­te vind­møl­ler ved Båts­fjord. Sel­ska­pet, som del­vis er ei­et av grunn­ei­er Fefo, har som Va­ran­ger Kraft kun byg­get ut en del av det an­tall vind­møl­ler de har fått kon­se­sjon for. Også for ei­er­ne av det ny­lig kunn­gjor­te an­leg­get på Lakse­fjord­vid­da vil ar­gu­men­te­ne va­ere de sam­me: Her er vind nok til å pro­du­se­re kraft, men over­fø­rings­lin­jer mang­ler og må byg­ges ut. Ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for folk, na­tur og mil­jø, fri­lufts­liv og pri­maer­na­e­rin­ger snak­ker man ikke om.

Nå er det hel­ler ikke sånn at det står noen kraft­kre­ven­de in­du­stri og ban­ker på dø­ra i øst. Sa­ken er vel helst at kraft­sel­ska­pe­ne øns­ker å få en 420-ki­lo­volt­lin­je øst­over for å trans­por­te­re strøm mot vest og sør. Va­ran­ger kraft igang­sat­te for mer enn ti år si­den en dob­ling av linje­ka­pa­si­te­ten ut fra kraft­ver­ke­ne i Pasvik, til Va­ran­ger­botn. An­gi­ve­lig måt­te ny lin­je byg­ges for­di den gam­le treng­te snar­lig ved­li­ke­hol­des. Men etter ti år er in­tet ved­li­ke­hold re­gist­rert, så det var kan­skje and­re be­hov som ut­løs­te byg­gin­gen? Men ar­gu­men­te­ne man bruk­te i søk­nads­pro­ses­sen var de som vil­le gi en til­la­tel­se? Jeg sy­nes det er be­tryg­gen­de å se at Stat­nett tar sitt sam­funns­an­svar på alvor og vur­de­rer and­re ting enn kraft­sel­ska­pe­nes øko­no­mi når de skal byg­ge lin­jer, men hvor lang tid går det før de får in­struks om å byg­ge?

Blir det gitt kon­se­sjon til et nytt an­legg på Lakse­fjord­vid­da trår man over man­ge finn­mar­kin­gers gren­ser for hvor det er ak­sep­ta­belt å gjø­re inn­grep. Rein­drifts­na­e­rin­gas be­hov over­se­es glatt. Der­til vil en slik kon­se­sjon bety at pres­set for å byg­ge nye kraft­lin­jer øst­over blir enda stør­re. De lin­je­ne be­tyr for oss ikke man­ge ar­beids­plas­ser og sto­re inn­tek­ter, men de be­tyr tapt land og tap­te mu­lig­he­ter for oss og våre etter­kom­me­re. Grunn­ei­er og po­li­tisk le­del­se i alle lei­re bør nå for alle finn­mar­kin­gers del kre­ve at før den nes­te ut­byg­gin­gen blir vur­dert i Finn­mark må vi få en sam­let plan og en sam­let kon­se­kvens­ut­red­ning for kraft­ut­byg­gin­ger. Hvis ikke spi­ses bit for bit av vår uni­ke na­tur og kul­tur, mens vi står igjen som de sis­te finn­mar­kin­ger som kun­ne over­latt noe urørt og ver­di­fullt til våre etter­kom­me­re.

VIND­KRAFT: – Her er vind nok til å pro­du­se­re kraft, men over­fø­rings­lin­jer mang­ler og må byg­ges ut, på­pe­kes det i det­te inn­leg­get, som me­ner kon­se­kven­ser for folk, na­tur, mil­jø, fri­lufts­liv og pri­maer­na­e­rin­ger bør snak­kes om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.