Det syke syke­fra­va­e­ret

Altaposten - - Debatt - Ulf Nilsen Ulf Nilsen-ut­vik­ling Be­drifts­for­bun­det Re­gion Nord

I en li­ten in­du­stri- el­ler pro­duk­sjons­be­drift med få an­sat­te mer­ker du helt klart om noen er borte fra job­ben. I til­legg til at det kos­ter ar­beids­gi­ver ca. 15.000 kro­ner per uke. Det nors­ke syke­fra­va­e­ret er en be­last­ning for na­e­rings­li­vet, men også for vel­ferds­sta­tens ba­ere­kraft.

Det er ikke po­pu­la­ert å snak­ke om kutt i syke­løn­nen, men hvis in­gen and­re vå­ger, så får vi i Be­drifts­for­bun­det gå foran i de­bat­ten. Som et for­bund for små og mel­lom­sto­re be­drif­ter øns­ker vi å løf­te de­bat­ten om hvor­dan vi på en mer ef­fek­tiv måte kan re­du­se­re syke­fra­va­e­ret.

Det nors­ke syke­fra­va­e­ret kos­ter AS Norge cir­ka 37 mil­li­ar­der hvert år. Og fra­va­e­ret er dob­belt så høyt som i Sve­ri­ge. Vi bru­ker mye mer pen­ger på syk­dom sam­men­lig­net med and­re Oecd-land. Er vi egent­lig dob­belt så syke som svens­ke­ne? Hvis Norge får syke­fra­va­e­ret ned på svensk nivå, kan vi spa­re et sted mel­lom 15 og 18 mil­li­ar­der kro­ner (tall fra Ny­ana­ly­se). Be­drifts­for­bun­det tror vi må end­re syke­lønns­ord­nin­gen, men mø­ter stengt dør for debatt hos nes­ten alle de po­li­tis­ke par­ti­ene og de and­re ar­beids­livs­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne. Syke­lønn er den rosa ele­fan­ten i rom­met.

Vi me­ner det er på høy tid at par­te­ne i Ia-av­ta­len (In­klu­de­ren­de Arbeidsliv) tar al­vo­ret over seg. Ikke bare av hen­syn til norsk na­e­rings­liv og de mind­re be­drif­te­ne, men også for vel­ferds­sta­tens frem­tid. Ge­ne­ra­sjo­ne­ne etter oss bør også få nyte godt av det of­fent­li­ges til­bud, slik vår ge­ne­ra­sjon har gjort. Re­gje­rings Per­spek­tiv­mel­ding bur­de va­ere en vek­ker: Fra 2030 vil Norge mang­le en inn­dek­ning på fem mil­li­ar­der kro­ner i stats­bud­sjet­tet hvert år (!). Vi tren­ger po­li­ti­ke­re som set­ter ar­beids­lin­jen først – og la­ger ord­nin­ger hvor det vir­ke­lig vil løn­ne seg å gå på job­ben.

Sav­ner tjen­tes­ter:

– Al­ta med 20.000 inn­byg­ge­re må god­ta man­gel­ful­le tje­nes­ter, som helse- og syke­hus­tje­nes­ter, rønt­gen etter klok­ken 16, akutt tann­pine uten­for dag­tid og syke­plei­ere som sør­ger for lege­vakt om nat­ta. I til­legg er det så som så med mu­lig­he­ter for at po­li­ti­et ryk­ker ut, sier Max Pe­der­sen på trå­den. – Jeg opp­lev­de selv livs­far­lig kapp­kjø­ring og ring­te po­li­ti­et. De har ikke ka­pa­si­tet til å ryk­ke ut og gjø­re noe med sa­ker som bør ha høy prio­ri­tet. Må det vir­ke­lig va­ere sånn? Skal vi god­ta det­te?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.