Had­de ikke drømt om en slik re­spons!

Ther­mo­g­lass-kon­kur­ran­se tok helt av.

Altaposten - - Nyheter - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

Al­ta­be­drif­ten Ther­mo­g­lass la den 21. sep­tem­ber ut en li­ten kon­kur­ran­se på Face­bo­ok, hvor en av føl­ger­ne kun­ne stik­ke av med en kode­lås fra Ya­le Do­or­man. I dag, når vin­ne­ren skal trek­kes, må de vel­ge blant utro­li­ge 52.966 del­ta­ge­re.

– Vi had­de ald­ri trodd at det skul­le ende slik, sier dag­lig leder Tom Si­men­sen til Al­ta­pos­ten.

Fris­ter til gjen­ta­gel­se

Si­men­sen for­tel­ler at han sy­nes det er me­get hyg­ge­lig at så­pass man­ge har meldt seg på i trek­nin­gen.

– Det kan tyde på at det­te er et pro­dukt som folk er in­ter­es­ser­te i og folk har lyst på, kom­men­te­rer han. – 52.966 kom­men­ta­rer og 10.800 de­lin­ger. Det er jo litt?

Kom­mer fle­re sjan­ser

– Jeg had­de ald­ri drømt om en slik re­spons når kon­kur­ran­sen ble lagt ut, sier Si­men­sen lat­ter­mildt, og leg­ger til at det blir en li­ten ut­ford­ring å trek­ke ut én vin­ner. – Vi hå­per selv­føl­ge­lig også at alle de nye føl­ger­ne våre vil hen­ge med også etter kon­kur­ran­sen. – Vur­de­rer dere å trek­ke fle­re vin­ne­re? – Det kom­mer nok hel­ler fle­re kon­kur­ran­ser etter hvert, så her er det bare å føl­ge med, sier Si­men­sen.

OVER­RAS­KET: Dag­lig leder Tom Si­men­sen ved Ther­mo­g­lass er mildt sagt over­ras­ket over at Face­bo­ok-kon­kur­ran­sen gikk vi­ralt. (Foto: Skjerm­dump/pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.