– Takk for alt dere har gjort for min mor

Al­ta-kunst­ner Tom H. John­sen auk­sjo­ne­rer bort verk, til inn­tekt for Bryst­kreft­for­enin­gen.

Altaposten - - Nyheter - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Den selv­la­er­te kunst­ne­ren har den­ne uka star­tet job­ben med å få opp­merk­som­het rundt en auk­sjon han har satt i gang. Et verk be­stå­en­de av to akryl­ma­le­ri fer­dig inn­ram­met skal nem­lig auk­sjo­ne­res bort, inn­tek­ten går uav­kor­tet til Bryst­kreft­for­enin­gen.

Kan­skje ikke det åpen­ba­re val­get for en mann, men John­sen har sine kla­re grun­ner for det­te:

– Min mor fikk for en tid til­ba­ke bryst­kreft. Hun ble til­syne­la­ten­de bed­re tak­ket va­ere be­hand­lin­gen hun fikk, men noe se­ne­re slo kref­ten kraf­tig til­ba­ke igjen. Hun fikk meta­s­ta­tisk bryst­kreft (uhel­bre­de­lig bryst­kreft, red. anm) med spred­ning til lun­ge­ne, sier John­sen.

Fikk mer tid sam­men

For ikke man­ge år si­den vil­le en slik kreft­dia­gno­se va­ert ens­be­ty­den­de med å få en døds­dom. Slik har det ikke gått med Toms mor.

– Me­di­si­nen hun har fått nå, har ført til at kref­ten i lun­ge­ne har gått til­ba­ke. Hvor­dan det­te til slutt en­der vet vi ikke, men hun har fått mye eks­tra tid sam­men med oss, tak­ket va­ere ar­bei­det som gjø­res med å fors­ke på syk­dom­men. Og her har Bryst­kreft­for­enin­gen gjort en fa­bel­ak­tig jobb gjen­nom man­ge år, med å sam­le inn pen­ger og do­ne­re til slik forsk­ning. Jeg vet godt hvor mye den be­tyr, job­ben de gjør. Det­te er min takk til dem, for alt det de har gjort for min mor. Det er det mins­te jeg kan gjø­re, men det er da noe, sier kunst­ne­ren.

Fikk ak­sept

John­sen for­tel­ler at han sam­ti­dig var opp­tatt av å gjø­re ting «rik­tig» over­for Bryst­kreft­for­enin­gen. Der­for star­tet han ikke auk­sjo­nen før han fikk ak­sept fra for­enin­gen.

– Av­ta­len er at hele be­lø­pet skal gå til dem, en­kelt og greit. Så bru­ker jeg lo­go­en de­res i det­te ver­ket. Nor­malt tar jeg 6.500 kro­ner for et slikt verk, og jeg hå­per jo at auk­sjo­nen skal ende over det­te. Men uan­sett får folk by, så sel­ges det til høyst­by­den­de. Ak­ku­rat nå er høy­es­te bud på 2.000 kro­ner, så jeg hå­per jo fle­re ser det­te og vel­ger å by, sier han.

Hå­per på vis­nings­hjelp

John­sen sen­der sam­ti­dig ut en li­ten bønn til na­e­rings­li­vet, helst i sen­trums­om­rå­det, i for­hold til å få vist fram ak­ku­rat det­te ver­ket:

– Er det noen de rute som kun­ne stilt ut ver­ket gjen­nom ok­to­ber må­ned, så had­de det va­ert fint. Så vil folk få et bed­re inn­trykk av bil­det, sier kunst­ne­ren, og ber de som måt­te ha til­gjen­ge­lig en godt synlig plass å hen­ge bil­det om å ta kon­takt.

– Jeg hå­per også folk sprer bud­ska­pet om auk­sjo­nen. Jo fle­re som får sett det­te og som kan­skje vil del­ta på auk­sjo­nen, jo bed­re.

VELDEDIGHETSAUKSJON: Kunst­ner Tom H. John­sen (inn­felt) vil auk­sjo­ne­re bort det­te ver­ket, til inn­tekt for Bryst­kreft­for­enin­gen. (Foto: Pri­vat / Ar­kiv)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.