– Han har et stort hjer­te

Bryst­kreft­for­enin­gen ro­ser ini­tia­ti­vet fra Al­ta-kuns­te­ren.

Altaposten - - Nyheter - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Nest­le­der i Bryst­kreft­for­enin­gens lo­kal­lag i Al­ta, Bri­ta Leiros, er sva­ert glad for ini­tia­ti­vet fra Al­ta-kunst­ne­ren:

– Jeg sy­nes det­te er helt fan­tas­tisk. Han har et stort hjer­te, ly­der hen­nes umid­del­ba­re re­spons på auk­sjo­nen.

– Og det­te vi­ser jo også at bryst­kreft ram­mer så man­ge fle­re enn dem som får syk­dom­men. Vi vet at de som får bryst­kreft blir godt iva­re­tatt, men jeg ten­ker at vi også må ten­ke på de rundt som ram­mes – ek­te­fel­ler, barn, barne­barn, søs­ken, mød­re og fed­re. Dis­se ram­mes, de og, noe Tom her også vi­ser til. Det er flott at han stil­ler opp og gjør det­te, sier hun.

– Ikke minst er det bra at han som mann gjør det­te. Vi tren­ger mas­ku­li­ne stem­mer inn, som kan for­tel­le om hvor­dan det opp­le­ves for på­rø­ren­de når noen na­er dem får bryst­kreft.

Rik­tig ret­ning

Hun re­gist­rer at det har va­ert en end­ring i rik­tig ret­ning, hva an­går hold­nin­ge­ne blant bå­de helse­per­so­nell og «folk flest», med tan­ke på hvor­dan bryst­kreft om­ta­les og hånd­te­res.

– Jeg har selv hatt bryst­kreft ved to an­led­nin­ger, i 2005 og i ny­ere tid. Og jeg ser hvor stor for­skjell det er nå kon­tra før. Det er utvil­somt stør­re «sta­tus» å job­be med, fors­ke på og be­hand­le bryst­kreft enn hva det var før. Det gis bed­re in­for­ma­sjon og bå­de pa­si­en­ter og på­rø­ren­de blir bed­re iva­re­tatt. Ut­vik­lin­gen er po­si­tiv, sier hun.

RO­SER INI­TIA­TI­VET: Bri­ta Leiros i Bryst­kreft­for­enin­gens Al­ta-av­de­ling er glad for ini­tia­ti­vet. (Arkivfoto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.