Nåd­de fram

Fle­re po­li­ti­ke­re, helse­mi­nis­te­ren in­klu­dert, tok vel imot de tre kvin­ne­ne fra «Post­kort­ak­sjo­nen». – Vi fø­ler vi ble hørt, sier Ire­ne Oja­la.

Altaposten - - Nyheter - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Med kof­fer­te­ne ful­le av post­kort reis­te Ingrid Lund­mark, Syl­vi An­dre­as­sen og Ire­ne Oja­la til Oslo man­dag. Må­let var fler­delt: å av­le­ve­re over 10.000 post­kort til Stor­tin­get, over­va­ere dok-8-over­le­ve­rin­gen fra Tri­ne Skei Grande (V), gjen­nom­føre en rek­ke mø­ter med fle­re pro­fi­ler­te po­li­ti­ke­re og ska­pe opp­merk­som­het rundt job­ben med å styr­ke helse­til­bu­det i hele Vest-finn­mark.

Kon­struk­tiv mi­nis­ter

Ons­dag opp­sum­me­rer Ire­ne Oja­la rei­sen som en stor suk­sess.

– Vi har hatt en rek­ke veldig hyg­ge­li­ge og ikke minst kon­struk­ti­ve sam­ta­ler med po­li­ti­ke­re fra fle­re par­ti. Vi fikk blant an­net møte Aps re­pre­sen­tan­ter fra Finn­mark, In­ga­l­ill Ol­sen og Ru­nar Sjå­stad, som beg­ge lyt­tet til det vi had­de å si. Hå­pet er at Ap vil se på det­te med and­re bril­ler i ti­den som kom­mer. Ven­st­res Tri­ne Skei Grande og de­res helse­po­li­tis­ke tal­s­per­son fikk en stor takk fra oss, for job­ben de har gjort. Vi fikk med selv­syn se Grande leg­ge fram dok 8-for­sla­get for Stor­tin­get. Vi had­de et møte med Høy­res Ma­ri­an­ne Hauk­land, først ale­ne og de­ret­ter sam­men med fle­re av de­res helse­po­li­tis­ke grup­pe, for å nev­ne noe, sier Oja­la.

Til og med helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) tok seg tid til å møte de tre kvin­ne­ne fra Finn­mark:

– Det var over­ras­ken­de og fint. Vi had­de en kon­struk­tiv sam­ta­le der vi fø­ler at han lyt­tet til det vi had­de å si på en høf­lig og fin måte. Jeg fø­ler vi ble vel tatt imot bå­de av Høie og av de and­re po­li­ti­ker­ne. In­gen av dem kan si noe om vi får det som vi øns­ker, men vi fikk for­mid­let våre fø­lel­ser rundt det­te på en kon­struk­tiv måte. Det ble vi tak­ket for, sier Oja­la.

Tatt godt imot

Hun hå­per at folk som vil bi­dra i post­kort­ak­sjo­nen fort­set­ter med å skri­ve til po­li­ti­ker­ne, men opp­ford­rer på det ster­kes­te folk til å fo­ku­se­re på det po­si­ti­ve i kor­te­ne de skri­ver og sen­der i

MØT­TE PO­LI­TI­KER­NE: Ingrid Lund­mark, Syl­vi An­dre­as­sen og Ire­ne Oja­la møt­te en rek­ke po­li­ti­ke­re på Stor­tin­get tirs­dag, blant an­net Ma­ri­an­ne Hauk­land (H) fra Finn­mark. (Foto: NTB Scanpix)

FUL­LE KOF­FER­TER: Sam­let har runt 20.000 post­kort fun­net vei­en til Stor­tin­get nå, in­klu­dert de tu­sen­vis av post­kort tre­klø­ve­ret had­de med seg fra Al­ta tirs­dag. (Foto: NTB Scanpix)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.