Tar job­ben umid­del­bart

Nord­lys­ba­det tar nye re­pa­ra­sjo­ner med en gang.

Altaposten - - Nyheter -

Al­ta­pos­ten kun­ne rett etter åp­nin­gen i au­gust mel­de at nye fli­ser had­de løs­net i bas­sen­get. Det be­tyr en ny run­de med fik­sing., – Rett etter at vi had­de åp­net i au­gust, løs­net det fli­ser i bas­sen­get med vann­s­op­pen, for­kla­rer dag­lig leder Jens Nilsen. I det­te bas­sen­get var det ikke gjort noen re­pa­ra­sjo­ner mens Nord­lys­ba­det had­de stengt gjen­nom som­mer­en.

– Nord­lys­ba­det AS har be­stemt at ar­bei­det med det­te bas­sen­get skal tas umid­del­bart. Ar­bei­det star­ter opp man­dag 16. ok­to­ber. Øv­ri­ge de­ler av an­leg­get vil va­ere til­gjen­ge­lig for pub­li­kum, sier Nilsen til Al­ta­pos­ten.

Ar­bei­det på­reg­nes å va­ere fer­dig slik at det­te bas­sen­get igjen kan åp­nes for bade­gjes­te­ne den 16. no­vem­ber.

NY RUN­DE: Nord­lys­ba­det hol­der res­ten av an­leg­get åpent når nye fli­ser skal leg­ges, opp­ly­ser Jens Nilsen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.