Ulvang vars­ler end­rin­ger

Klas­sisk sprint og skiathlon står i fare for å bli byt­tet ut i VM og Ol-sam­men­heng.

Altaposten - - Sport - Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­le@al­ta­pos­ten.no

I til­legg kan jakt­star­ten kan bli gjen­inn­ført, mel­der NRK.

– Det er ab­so­lutt sann­syn­lig at det blir end­rin­ger i mes­ter­skaps­pro­gram­met i lan­g­renn. Det kan bli ved­tatt på kon­gres­sen i mai, sier le­de­ren for FIS' lang­renns­ko­mi­té, Ve­gard Ulvang til NRK.

In­gen end­rin­ger i år

Un­der FIS sitt høst­møte sist helg ble ter­min­lis­ten for kom­men­de se­song be­stemt og den er for se­son­gen 2018/19 na­er­mest klar­lagt. Det ble også en del dis­ku­sjo­ner etter at FIS' renn­di­rek­tør Pier­re Migne­ry opp­ford­ret na­sjo­ne­ne til å gi sin me­ning om kon­kur­ranse­pro­gram­met med tan­ke på mu­li­ge end­rin­ger i VM og OL.

Iføl­ge Ulvang kom det fram at man vil drop­pe 30/15 km fel­les­start med ski­byt­te (skiathlon) og iste­den inn­føre 30/15 km jakt­start med ut­gangs­punkt i re­sul­tat­lis­ten fra 15/10 km in­ter­vall­start.

– Må til­pas­se oss

Man vil også at det bare skal va­ere én stil­art i sprint og den skal va­ere i fri tek­nikk. Lagsprin­ten vil man gjø­re ha med en ut­øver av hvert kjønn. Le­de­ren i FIS' lang­renns­ko­mi­té un­der­stre­ker at det­te fore­lø­pig er tan­ker og ikke kon­kre­te for­slag som er be­hand­let. Det skjer først til kon­gres­sen i Hel­las i mai. Der tror Ulvang at det kan blir end­rin­ger som kan bli gjel­den­de fra Se­efeld-vm i 2019.

– Vi har hatt det sam­me mes­ter­skaps­pro­gram­met si­den Oberst­dorf-vm i 2005, så det kan va­ere på tide å til­pas­se oss. Vi må va­ere så at­trak­ti­ve som mu­lig, sier Ulvang, som ikke selv vil ta stand­punkt til for­sla­ge­ne.

TROR PÅ FORANDRINGER: Ve­gard Ulvang me­ner det er stor sann­syn­lig­het for at det vil kom­me mes­ter­skaps­end­rin­ger. (Foto: Hå­kon Mos­vold Larsen, NTB Scanpix)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.