Øker fra to til tre høyde­uker

Tid­li­ge­re år har to uker va­ert nok, i år blir Finn Hå­gen Krogh tre uker i høy­den.

Altaposten - - Sport - Av Mag­ne Ek mag­ne@al­ta­pos­ten.no

– Mot to uker de sis­te se­son­ge­ne øker jeg den­ne gan­gen til tre. Jeg gjor­de det sam­me i må­ned­s­kif­tet au­gust/sep­tem­ber og har løf­tet meg etter det opp­hol­det. Så jeg er trygg på at jeg ikke gjør noe galt hvis jeg føl­ger om­trent det sam­me opp­leg­get, sier Finn Hå­gen Krogh som der­med ikke fø­ler han tar en for stor sjan­se ved å end­re opp­leg­get foran Ol-se­son­gen.

– Jeg har sam­men med tre­ner­ne lagt en klar plan med tan­ke på å få mest mu­lig ut av opp­hol­det, men det blir utro­lig vik­tig å lyt­te til krop­pen, leg­ger han til.

Ons­dag i nes­te uke rei­ser han på tre­ukers­sam­lin­gen i Val Se­na­les i Ita­lia og etter hjem­koms­ten har han vel en uke hjem­me før se­son­gen star­ter med Beitosprin­ten 17.-19. no­vem­ber.

Trygg på ver­dens­cupplass

– Jeg har all­tid prio­ri­tert mye ski­tre­ning på snø i no­vem­ber og har der­for sjel­dent lyk­tes i dis­tanse­renn på Beito­stø­len, så jeg kom­mer ikke til å be­kym­re meg veldig om jeg skul­le hav­ne litt leng­re ned på re­sul­tat­lis­te­ne. Jeg har i alle fall ikke satt noen re­sul­tat­mål den førs­te hel­ga.

En­kel­te ut­øve­re må tro­lig lyk­kes på Beito­stø­len for å få gå ver­dens­cup­åp­nin­gen i fins­ke Ru­ka-kuusamo hel­ga etter. Krogh fø­ler ikke det pres­set.

– Sig­na­le­ne jeg har fått fra lands­lags­le­del­sen er at Beito­stø­len ikke vil va­ere veldig av­gjø­ren­de for min del i for­hold til ver­dens­cup­åp­nin­gen. Bort­sett fra hvis jeg selv fø­ler jeg har gått veldig godt, mens re­sul­ta­te­ne vi­ser noe an­net. Det er en litt far­lig kom­bi­na­sjon. Det er hel­ler in­gen vits å stil­le til start i ver­dens­cu­pen hvis man har langt igjen til for­men er på plass. Man må va­ere aer­lig med seg selv og om­gi­vel­se­ne.

– Har hele all­round­lands­la­get fått sam­me be­skjed som deg?

– Det vet jeg aer­lig talt ikke, men topp­idret­ten er bru­tal og det er mu­lig noen får be­skjed om at de må be­vi­se på Beito­stø­len.

– Tror du Pet­ter Nort­hug, som ikke blir en del av lands­la­get før etter Beito­stø­len, må be­vi­se noe al­le­re­de der?

– Det vet jeg hel­ler ikke, men jeg kan kan­skje ten­ke meg at han må vise en viss form, uten at jeg tror han be­hø­ver å vin­ne for å få va­ere med til Fin­land. Men så er det sånn at Pet­ter tren­ger nep­pe å stres­se om han ikke lyk­kes i star­ten. Alle vet hva han står for og jeg er helt sik­ker på at han kom­mer til å gå veldig fort til vin­te­ren.

Ble lovt an­ker­etap­pen

Da Dag­bla­det in­ter­vju­et lands­lags­sjef Tor Ar­ne Het­land for noen da­ger si­den ble Krogs im­po­ne­ren­de an­ker­etap­pe i VM et tema. I det Krogh an­kom bor­det på Topp­idretts­sent­ret i Oslo fikk Het­land spørs­mål om Krogh kom­mer til å gå an­ker­etap­pen også i OL, noe han be­kref­tet med et klart og ty­de­lig ja.

– Hvor al­vor­lig tar du den ut­ta­lel­sen?

– Jeg skal ikke på­stå at det er tom­me ord, men jeg vet at den plas­sen ikke er min. Vi har ikke kon­kur­rert en me­ter på snø den­ne se­son­gen og alle som skal gå sta­fet­ten må vise form og gå fort på ski før OL. Så jeg sen­ker ab­so­lutt ikke skuld­re­ne etter den ut­ta­lel­sen, det er hel­ler mot­satt. Jeg skal be­vi­se at jeg er ver­dig en plass på Ol-sta­fet­ten, av­slut­ter Finn Hå­gen Krogh.

Beitosprin­ten åp­ner med 15-kilo­me­ter klas­sisk for herre­lø­per­ne på fre­dag 17. no­vem­ber før det skal kon­kur­re­res i klas­sisk sprint lør­dag og 15-kilo­me­ter fri­stil søn­dag. I fins­ke Ru­ka er det klas­sisk sprint, 15-kilo­me­ter klas­sisk og fristils jakt­start som står på pro­gram­met

TRYGG PÅ ØK­NIN­GEN: For førs­te gang har Finn Hå­gen Krogh lagt opp til to tre­ukers­sam­lin­ger i høy­den i for­kant av en ski­se­song, men fø­ler seg li­ke­vel trygg på at det han gjør er rik­tig. (Arkivfoto: To­re Meek, NTB Scanpix)

JAKTER STAFETTPLASS: Selv om lands­lags­sje­fen over­for Dag­bla­det men­te Krogh går sis­te­etap­pen i OL vil han ikke ta noe for gitt, men drøm­men om et nytt sta­fett­gull le­ver for Finn Hå­gen Krogh. (Arkivfoto: To­re Meek, NTB Scanpix)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.