En bed­re de­but kun­ne jeg ikke fått

Lin­da Tan­gen hå­per å ha fer­dig sin førs­te dikt­bok om få må­ne­der.

Altaposten - - Kultur - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Alta­va­e­rin­gen pre­sen­te­rer for førs­te gang sin poe­si, uten­for so­sia­le medi­er. Det gjør hun i Bosse­kop-par­ken i for­bin­del­se med Ver­dens­da­gen for psy­kisk helse som ble fei­ret i går.

Ble in­vi­tert

– Jeg har skre­vet dikt helt si­den jeg var lita jen­te, men det er først det sis­te året jeg har vil­let dele dik­te­ne med and­re. Eli­sa­beth Lyng på Si­sa kul­tur­sen­ter les­te noen av mine dikt, som jeg la ut på min insta­gram-kon­to for noen må­ne­der si­den. Hun in­vi­ter­te meg til å stil­le dem ut i for­bin­del­se med at Si­sa er med å fei­re Ver­dens­da­gen for psy­kisk helse. En fi­ne­re måte å få de­bu­te­re på, fin­nes ikke, smi­ler 43-årin­gen som bi­drar med hele 26 dikt som kan le­ses i Bosse­kop-par­ken.

– Hva hand­ler dik­te­ne om?

– Om fø­lel­ser i stort og smått. Det å va­ere redd, ha angst – el­ler å va­ere glad. Dikt og poe­si er en fin måte å for­tel­le ting på, for­tel­ler den fers­ke dikt­de­bu­tan­ten.

Bok­pla­ner

I lø­pet av det­te året hå­per hun å få full­ført en hel bok.

– Jeg skri­ver utro­lig mye for ti­den, for jeg er rett og slett i en veldig god steam. Det­te året har jeg skre­vet om­lag 160 dikt. Pla­nen nå er å få ut­gitt en bok fylt med poe­si. Jeg vil gi den ut selv – og jeg hå­per å ha bo­ken klar

før jul, el­ler ut på ny­året, sier Tan­gen.

Eget forlag

Hun på­pe­ker at det å gi dik­te­ne ut på eget forlag, er av to be­stem­te grun­ner.

– Jeg kun­ne sik­kert sendt dem inn til et forlag, men jeg er selv­sagt redd for å få av­slag. En slik be­skjed vil helt sik­kert brem­se krea­ti­vi­te­ten og den gode fly­ten jeg er in­ne i for ti­den, så jeg vil i førs­te om­gang gi den ut selv. Den and­re grun­nen er at jeg kan sty­re alt og be­stem­me selv hvor­dan bo­ken skal bli når jeg har 100 pro­sent kon­troll over pro­ses­sen, sier Tan­gen.

– Hjerte­slag i ord

Hun er utro­lig glad for at hun fikk stil­le ut dik­te­ne for førs­te gang un­der Ver­dens­da­gen for psy­kisk helse i re­gi av Si­sa kul­tur­sen­ter.

– Ut­stil­lin­gen he­ter Hjerte­slag i ord, og det pas­ser som hånd i hans­ke til Ver­dens­da­gen for psy­kisk helse. Si­sa kul­tur­sen­ter byr også på en enorm hjerte­var­me og en bed­re måte å de­bu­te­re på fin­nes ikke, sier Tan­gen for­nøyd.

POESIDEBUTANT: Lin­da Tan­gen har skre­vet dikt hele li­vet. Nå de­ler hun noen av dem med en ut­stil­ling i Bosse­kop-par­ken. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.