Øser på med laps­kaus mens kun­de­ne ven­ter

Pig­ge Bjørn To­re dek­ket bor­det.

Altaposten - - Tegneserier - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Va­er­mel­din­ge­ne fun­ge­rer som et ubønn­hør­lig råd om å skifte dekk, før snø­en la­ver ned. Ved Finn­marks mo­tor­sen­ter, bed­re kjent som Hau­ans, har de en tra­di­sjon de ikke kød­der med. Det blir ser­vert laps­kaus til de som får lagt om dek­ke­ne.

Fikk kjeft

– Vi for­søk­te å kut­te tra­di­sjo­nen ett år, men det ble bare kjeft, ler dag­lig leder Bjørn To­re Jo­han­sen ved bil­for­ret­nin­gen i Bosse­kop.

Han øser opp so­li­de por­sjo­ner til takk­nem­li­ge kun­der. Det blir tid til en prat, bå­de med de an­sat­te og kun­de­ne imel­lom.

Styr­ker team­et

– Veldig tri­ve­lig og en fin an­led­ning til å snak­ke med våre kun­der, me­ner Jo­han­sen, som had­de fullt hus tirs­dag.

I hel­ga plei­er de det in­ter­ne mil­jø­et med en len­ge plan­lagt tur med Kiel-fer­ga.

– Vi had­de nok del­tatt på hel­gas mes­se i Finn­marks­hal­len, had­de det ikke va­ert for tu­ren som ble be­stemt for len­ge si­den. Vi sy­nes det er vik­tig å rei­se sam­men og ska­pe sam­hold, sier Bjørn To­re hos Ford- og Po­la­ris-for­hand­le­ren på vest­kan­ten.

VARM VELKOMST: Bjørn To­re Jo­han­sen ser­ve­rer laps­kaus, men dek­ke­ne blir lagt om på verk­ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.