– Kom på folke­mø­ter

Altaposten - - Tegneserier -

Al­ta kom­mu­ne er godt i gang med sine folke­mø­ter i for­bin­del­se med rul­le­rin­gen av areal­pla­nen. – Jeg øns­ker å opp­ford­re inn­byg­ger­ne til å kom­me på dis­se mø­te­ne. Vi plan­leg­ger hvor­dan vi skal ha det i Al­ta i frem­ti­den og ser blant an­net på hvor­dan vi skal ut­vi­de bo­lig­om­rå­der, na­e­rings- og in­du­s­tri­om­rå­der og hvor nye om­rå­der kan kom­me i sam­spill med na­tur og fri­om­rå­der, sier Mo­ni­ca Ni­el­sen.

Tre av mø­te­ne er al­le­re­de gjen­nom­ført, nem­lig i Kval­fjord, Kors­fjord og Kvi­by. I dag er det møte i Lang­fjord­botn, mens Tal­vik ven­ter på tors­dag. De­ret­ter blir det mø­ter i bå­de Øv­re Al­ta og Sa­ga, før det sis­te mø­tet er i kom­mune­styre­sa­len 26. ok­to­ber.

– På folke­mø­te­ne ori­en­te­res det om plan­pro­ses­sen, men fram­for alt øns­ker vi dia­log. Alle inn­spill er vel­kom­ne, en­ten det er be­hov om båt­plas­ser, gang- og syk­kel­vei­er, ski­løy­per, me­nin­ger om for­tet­ting i etab­ler­te bo­lig­om­rå­der, iva­re­ta­kel­se av fri­om­rå­der, tur­sti­er, el­ler hvor høyt vi skal til­la­te ak­tø­rer å byg­ge, sier Ni­el­sen.

Det er også mu­lig å sen­de inn sine inn­spill om fram­ti­dig areal­bruk, bå­de i eget naer­om­rå­de og i kom­mu­nen for øv­rig. Frist for å sen­de inn­spill i tid­lig fase er 17. no­vem­ber, etter alle folke­mø­te­ne er gjen­nom­ført.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.