Mis­ter scoo­ter­løy­pe

For­tvi­lel­se over sund­kjør­te gjer­der kan stop­pe vin­ter­triv­sel i Kvi­by.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ar­ne Hau­ge ar­ne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

For­tvi­lel­se i Kvi­by

– Utro­lig vik­tig å løse den­ne sa­ken, sier po­li­ti­ker Svein Berg (Frp).

Tra­di­sjon

Scoo­ter­løy­pe 17 i Kvi­by har va­ert der så len­ge Svein Berg kan hus­ke. Men slik sa­ken nå står, blir byg­da uten løy­pe. Det er grunn­ei­er­for­hold i om­rå­det hvor løy­pa går opp fra byg­da, som lig­ger bak. Ring­virk­nin­gen kan bli stengt løy­pe helt til Hu­le- el­ler Hole­vann i om­rå­det Big­gas før Sen­na­lan­det.

Berg sier han tror kla­gen skyl­des en sum av fle­re for­hold, som hver for seg er re­la­tivt små og bør va­ere enk­le å ord­ne opp i. – Ned­kjør­te gjer­der som ikke blir re­pa­rert har blitt nevnt spe­si­elt. Her bør det va­ere null pro­blem å få til en løs­ning som alle kan leve med, sier han.

Bygde­le­de­ren på sa­ken

– Hva med å fin­ne en al­ter­na­tiv løype­start?

– Det fins in­gen. Vi har sjek­ket ut alle, sier Berg, som etter å ha blitt kon­tak­tet av be­kym­re­de bru­ke­re av løy­pa, har løf­tet sa­ken inn for Kvi­by og Leir­botn bygde­lag. Han hå­per de med kom­mu­nen på lag tar tak, noe som mer kon­kret be­tyr at gjer­de­ne i det mins­te blir re­pa­rert etter se­son­gen.

Stig Gø­ran Ha­gen er leder av Kvi­by og Leir­botn bygde­lag, og be­kref­ter at de er på sa­ken. – Jeg har ny­lig hatt et kon­struk­tivt møte med grunn­ei­er. På bak­grunn av det­te mø­tet, har jeg sendt et for­salg til løs­ning til virk­som­hets­le­der Jon Hå­var Hauk­land i Al­ta kom­mu­ne, sier Ha­gen.

Be­tyr mye for byg­da

Løy­pa i Kvi­by star­ter på idretts­ba­nen, og har i mot­set­ning til vis­se and­re løy­per me­get god par­ke­rings­plass. Det gir økt in­ter­es­se hos scoo­ter­folk uten spe­si­ell løype­pre­fe­ran­se, og Berg min­ner om at også hytte­fol­ket ved Leir­botn­vann er ak­ti­ve bru­ke­re.

– Den er utro­lig vik­tig for triv­se­len og har sto­re po­si­ti­ve ring­virk­nin­ger. Det vil va­ere en fa­litter­k­la­e­ring for byg­da Kvi­by å ikke ha scoo­ter­løy­pe, sier Berg, som har cam­ping­vogn med spi­ker­telt i til­knyt­ning til løy­pa.

Løy­pa som har alt

– Det er ei ny­de­lig løy­pe å kjø­re. En av de fi­nes­te, med høy­de og ut­sikt, fiske­vann, skog­holt og påske­guds­tje­nes­te. Den har alt. Det­te må bare løse seg i god tid før se­song­start, sier han.

Vi tar med at løy­pe 17 – Kvi­by, star­ter i om­rå­det He­sje­bak­ken KVI­BY UTEN LØY­PE ER FA­LITTER­K­LA­E­RING: Scoo­ter­ve­te­ra­nen Svein Berg har de sis­te tre åre­ne va­ert uten slikt kjøre­tøy, men om han per­son­lig bru­ker løy­pa mind­re enn før, så kjem­per han for den på grunn av triv­se­len og byg­das ve og vel. (Foto: Lill Vi­vi­an Han­sen) nedi byg­da, og at den går på nord­si­den av Geit­fjel­let og vi­de­re inn på fjel­let til Skille­fjord­vat­na, hvor den kob­ler seg på løy­pe 13 – Store­kors­nes – Ko­mag­fjord B, som igjen hen­ger sam­men med løy­pe 16 – Stjerne­vann.

HVIT TRIVSELSFAKTOR: Løy­pe 17 - Kvi­by tar vin­ter­fol­ket fra fjaera og inn på Sen­na­land, og hen­ger også i hop med løy­per leng­re nord. (Kart: Nor­kart AS)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.