Be­bu­der løft i nord

Por­sang­moen ka­va­leri­ba­tal­jon. får

Altaposten - - Nyheter -

I Land­makt­ut­red­nin­gen frem­går det at re­gje­rin­gen øns­ker å sat­se i nord. Utred­nin­gen er en plan for Ha­eren og Heime­ver­net som re­gje­rin­gen me­ner vil gi fle­re kamp­kla­re sol­da­ter på kor­te­re var­sel. – For­sla­get in­ne­ba­erer in­ves­te­rin­ger i nytt ma­te­ri­ell og in­fra­struk­tur for 60 mil­li­ar­der kro­ner fra nå og fram­over de kom­men­de åre­ne, sier for­svars­mi­nis­ter Ine Erik­sen Sørei­de (H).

Fel­les le­del­se

Kon­kret vars­ler for­svars­mi­nis­te­ren at den land­mi­li­ta­ere ka­pa­si­te­ten og til­stede­va­er­el­sen vil øke i Finn­mark. Al­le­re­de i lang­tids­pla­nen ble det ved­tatt å styr­ke Grense­vak­ten. Nå fore­slår re­gje­rin­gen i til­legg å etab­le­re en fullt opp­satt ka­va­leri­ba­tal­jon på Por­sang­moen, med rundt 400 an­sat­te og verne­plik­ti­ge. Re­gje­rin­gen fore­slår også å sam­le Ha­erens og Heime­ver­nets av­de­lin­ger i Finn­mark un­der en fel­les le­del­se som skal kal­les Finn­mark land­for­svar. Hen­sik­ten er å styr­ke sam­ord­ning, plan­leg­ging og le­del­se av land­ope­ra­sjo­ner i Finn­mark.

Inn­kjøp

På for­hånd var det kjent at re­gje­rin­gen vil­le be­hol­de Tele­mark ba­tal­jon på da­gens nivå. Sam­ti­dig blir andre­ba­tal­jon på Skjold gjort om fra in­fan­teri­ba­tal­jon til me­ka­ni­sert ba­tal­jon. Be­man­nin­gen vil be­stå ho­ved­sa­ke­lig av mo­bi­li­se­rings­dis­po­nert per­so­nell fra en ny ak­tiv re­ser­ve.

Av land­makt­ut­red­nin­gen går det fram at re­gje­rin­gen vil in­ves­te­re 54 mil­li­ar­der kro­ner i nytt ma­te­ri­ell og 6 mil­li­ar­der kro­ner i in­fra­struk­tur. Blant an­net fore­slås det å kjø­pe inn nye strids­vog­ner og nytt ar­til­le­ri, yt­ter­li­ge­re luft­vern, langt­rek­ken­de pre­si­sjons­vå­pen og nye ka­pa­si­te­ter for elek­tro­nis­ke mot­til­tak mot uli­ke for­mer for trus­ler.

Ut­vi­der verne­plik­ta

Re­gje­rin­gen fore­slår i land­makt­ut­red­nin­gen å øke første­gangs­tje­nes­ten til 16 må­ne­der for stil­lin­ger i Ha­eren som kre­ver mest ut­dan­ning og kom­pe­tan­se. I til­legg fore­slås det å ha fle­re inn­rykk i året samt skil­le re­kruttog fag­ut­dan­nin­gen fra ope­ra­ti­ve av­de­lin­ger. En ak­tiv re­ser­ve som jevn­lig skal gjen­nom­føre tre­ning og øving, er et fjer­de ele­ment i den fore­slåt­te re­for­men av verne­plik­ten. Første­gangs­tje­nes­ten er ikke op­ti­malt or­ga­ni­sert i dag, iføl­ge for­svars­mi­nis­te­ren. – Vi vil flyt­te grunn­leg­gen­de sol­dat­ut­dan­ning til ut­dan­nings­av­de­lin­ger i ste­det for i de ope­ra­ti­ve av­de­lin­ge­ne, og ha fle­re inn­rykk i året, sa Sørei­de da hun pre­sen­ter­te land­makt­ut­red­nin­gen fre­dag. – Vi vil også dif­fe­ren­siere leng­den på første­gangs­tje­nes­ten. For de stil­lin­ge­ne i Ha­eren som kre­ver mest ut­dan­ning og kom­pe­tan­se, fore­slår re­gje­rin­gen 16 må­ne­ders første­gangs­tje­nes­te, sier hun. (©NTB)

GLADNYHET: Re­gje­rin­gen vil sat­se i nord. En ka­va­leri­ba­tal­jon i Por­san­ger kan gi 400 an­sat­te og verne­plik­ti­ge. (Il­lust­ra­sjons­bil­de fra Joint Vi­king)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.