Kam­pen mot vår tids sla­ve­ri

Altaposten - - Debatt - Ve­ra Si­mon­sen Le­der for Al­ta KRF Le­der for KRF Finn­marks kvinne­nett­verk

Du ser det ikke før du tror det. Menneskehandel er vår tids sla­ve­ri. Det skjer også i Nor­ge, rett foran øyne­ne våre. Ny­lig av­slør­te Brenn­punkt sla­ve­ri i fle­re nors­ke vaske­hal­ler. Sam­me pro­gram kun­ne også for­tel­le his­to­rie­ne til fle­re unge jen­ter som blir tvun­get til å sel­ge seg selv, som små brik­ker i et stort spill. Og hva skjer egent­lig med alle bar­na som år­lig for­svin­ner fra nors­ke asyl­mot­tak?

Hver dag ri­si­ke­rer tu­sen­vis av flykt­nin­ger liv­e­ne sine i håp om en bed­re frem­tid. Det­te er de­spe­ra­te men­nes­ker som tren­ger ar­beid for å over­le­ve. Vei­en er dess­ver­re alt­for kort fra å va­ere flykt­ning til å va­ere sla­ve, også i Nor­ge. Ba­re i 2016 for­svant 182 ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re fra nors­ke mot­tak. Vi er nai­ve der­som vi tror det ikke sit­ter men­nes­ker i lan­det vårt som øns­ker å ut­nyt­te dis­se bar­na til egen vin­ning. KRF sier der­for ka­te­go­risk nei til mid­ler­ti­dig­het for dis­se bar­na.

FN an­slår at det er 27 mil­lio­ner sla­ver i ver­den i dag. Det er langt fle­re enn un­der slave­han­de­len på 1800-tal­let. Menneskehandel er fak­tisk en av de størs­te il­le­ga­le in­du­stri­ene i ver­den, og sår­ba­re men­nes­ker om­set­tes med stor pro­fitt. Også i Nor­ge. Og mørke­tal­le­ne er sto­re.

I Nor­ge er det an­slått at den svar­te øko­no­mi­en ut­gjør 430 mil­li­ar­der kro­ner år­lig. Ikke alt svart ar­beid er menneskehandel, men all menneskehandel er svart ar­beid. Menneskehandel ek­sis­te­rer for­di vi til­la­ter det. Pro­sti­tu­sjon og tvangs­ar­beid skjer for­di vi til­la­ter det. Kam­pen mot svart ar­beid må in­ten­si­ve­res.

I dag er ri­si­ko­en for å bli tatt for menneskehandel sva­ert lav. I Euro­pa blir kun 1 av 100.000 bak­menn dømt. Men­neske­han­del­sa­ker kre­ver ofte stor res­surs­bruk i po­li­ti­et, og for å ta bak­men­ne­ne er det der­for av­gjø­ren­de at det be­vil­ges nok pen­ger.

KRF har stått i kam­pen mot menneskehandel len­ge. På Stor­tin­get har vi bi­dratt til til­tak i ar­bei­det mot menneskehandel i Nor­ge. KRF har bl. an­net sik­ret mer res­sur­ser til po­li­ti og of­fent­li­ge eta­ter til kam­pen mot menneskehandel. Men det­te ale­ne er ikke nok. 7 av 12 po­liti­dis­trikt mang­ler fort­satt eget av­snitt for menneskehandel, sam­hand­lin­gen i det of­fent­li­ge, samt sam­ar­bei­det over lande­gren­se­ne, er fort­satt for dår­lig og det er frem­de­les ikke god nok kom­pe­tan­se på fel­tet i of­fent­li­ge eta­ter. Det­te vil vi gjø­re noe med.

Nor­ge tren­ger en mer of­fen­siv po­li­tikk mot svart ar­beid og menneskehandel, og KRF står i front for en slik po­li­tikk. Vi må ald­ri bli oss selv nok!

ENGASJEMENT: Det­te bil­det er fra Karl Jo­hans­gate i 2015 der nes­ten tre tu­sen men­nes­ker opp for ak­sjo­nen «En Dag» for å mar­ke­re mot­stand mot menneskehandel i Nor­ge. De vis­te frem pla­ka­ter med teks­ten: Not for sale. (Foto: Hen­rik Skolt / NTB scan­pix)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.