For­bil­der i tra­fik­ken

Altaposten - - Debatt - Frit­hjof Heit­mann

Le­ser i Al­ta­pos­ten 11. sep­tem­ber at Kom­sa­top­pen barne­hage har fått sta­tu­sen tra­fikk­sik­ker. Iføl­ge dis­trikts­le­der Knut Lar­sen i Trygg trafikk Finn­mark er det­te en be­kref­tel­se på at barne­ha­gen job­ber kon­ti­nu­er­lig med tra­fikk­sik­ker­het både blant for­eld­re og an­sat­te. For or­dens skyld: Også Aron­nes, Tal­vik, Midt­bak­ken og Oter­fa­ret barne­hage ble god­kjent son tra­fikk­sik­re barne­ha­ger. – De job­ber med skil­ting, å va­ere be­visst på det. De job­ber med hvil­ken side av vei­en man skal gå på, hva vi gjør når vi kom­mer til et gang­felt, sier Lin­da Suhr som ar­bei­der spe­si­elt med tra­fikk­sik­ker­het i Al­ta kom­mu­ne.

La meg stop­pe (!) ved gang­felt, som nev­nes oven­for. Det er dess­ver­re man­ge som to­talt ig­no­re­rer kjøre­tøy­ene på vei­en, syk­ler rett over, og tvin­ger bil­fø­re­re til å brå­brem­se. Det­te en­der ikke all­tid like bra. I juni kun­ne vi lese i den­ne avis om jen­ta som ble på­kjørt da hun krys­set vei­en i gang­fel­tet ved Bosse­kop sko­le. I føl­ge ra­por­ta­sjen syk­let jen­ta langs gang­fel­tet (gang­vei­en), så seg til beg­ge si­der og trod­de bi­len skul­le stop­pe. Re­por­ta­sjen sa ikke noe om tra­fikk­reg­le­ne ved­rø­ren­de syk­kel i gang­felt: Bi­le­ne har ikke vike­plikt for deg hvis du syk­ler over vei­en. Alt­så: Stopp! Gå av syk­ke­len og vent til bi­le­ne stop­per.

Det er flott at bar­na la­erer tra­fikk­sik­kert i barne­ha­gen, men for­eld­re­ne har selv­føl­ge­lig også inn­fly­tel­se og an­svar, som ledd i opp­dra­gel­sen. Ikke alle tar det­te an­svar se­riøst. Ref. den uvet­ti­ge kjø­ring på mo­ped-og ATV. I sep­tem­ber kom jeg kjø­ren­de ned Kjos­vei­en mot krys­set E-6 ved brua. Jeg na­er­met meg gang­fel­tet og kon­sen­trer­te med om tra­fik­ken i beg­ge ret­nin­ger på E-6. Da jeg er like ved gang­fel­tet fa­rer en 10-12-åring over vei­en i gang­fel­tet foran meg. Jeg brå­stop­pet, og unn­gikk å kom­me i sam­me si­tua­sjon som bi­lis­ten ved Bosse­kop sko­le. Let­te­re sjok­kert ga jeg med bil­hor­net ut­trykk for hva jeg men­te om det­te. Og hva skjed­de? Jo da, gut­tens far su­ser rett foran meg, slip­per sty­ret med den ene han­da, og vi­ser meg fin­ge­ren. Ikke nok med det: Kom­met over, gikk han av syk­ke­len, og tok seg tid til kraf­tig munn­bruk. In­gen be­kla­gel­se der, nei. Han bur­de vist takk­nem­lig­het for at jeg klar­te å unn­gå å kjø­re på hans sønn. Et sa­er­de­les dår­lig for­bil­de var han.

Før el­ler si­den tref­fer vi på sån­ne med­tra­fikkan­ter. Men så ser vi også det mot­sat­te, som ved den før om­tal­te over­gan­gen ved Bosse­kop sko­le. Mor og dat­ter med syk­ler står ved gang­fel­tet. Dat­te­ren går ut i gang­fel­tet, men mo­ren hol­der hen­ne til­ba­ke til bi­le­ne har stop­pet. Og da de er kom­met over, ser det ut som om mo­ren gir sin dat­ter en for­ma­ning. Tom­me­len opp for mo­ren for hvor­dan hun la­er­te sin dat­ter tra­fikk­sik­ker­het. Et godt for­bil­de!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.