Kre­ven­de jakt på ar­beids­kraft

Nye og mo­der­ne lo­ka­ler kan bli lokke­mat for de ret­te «ho­de­ne».

Altaposten - - Nyheter - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Kon­sern­sjef Jan-fro­de Jan­son i Spare­bank 1 Nord-nor­ge var full av lov­ord om både nye lo­ka­ler og na­e­rings­li­vet i Al­ta da han gjes­tet re­gio­na­le og lo­ka­le bank­sje­fer som Trond Hans­sen og Ulf To­re Isak­sen den­ne uka, men er også krys­tall­klar på at det fin­nes ut­ford­rin­ger. – Jak­ten på kom­pe­tent ar­beids­kraft er en kre­ven­de øvel­se og blir en stor ut­ford­ring for na­e­rings­li­vet i nord. Vi vil tren­ge an­sat­te som kan og har lyst til å pres­te­re, sier Jan­son til Al­ta­pos­ten.

Ut­ford­ring for ban­ken

Det har Spare­ban­ken selv fått sma­ke på i Finn­mark, blant an­net i Hon­ning­våg der det er hull i be­man­nin­gen. En ut­lys­nings­run­de i Laks­elv/ka­ra­sjok ga hel­ler ikke napp. Hel­ler ikke i «sto­re» Al­ta har det gått som smurt. – Vi kom ikke i havn i Al­ta hel­ler, så det har va­ert en kre­ven­de si­tua­sjon, på­pe­ker Ulf To­re Isak­sen, som hå­per og tror at mo­der­ne lo­ka­ler vil bi­dra til å gjø­re ar­beids­plas­sen enda mer at­trak­tiv. – Først og fremst hand­ler det om en spen­nen­de ar­beids­plass. For meg be­tyr det en hel del at ban­ken har en ut­talt mål­set­ting om å bi­dra til sam­funns­ut­vik­ling og til­bake­fø­rer sto­re be­løp til lo­kal­sam­fun­ne­ne, sier Isak­sen. –Er det ikke ba­re å fire på kra­ve­ne, Jans­son? – Nei, det er over­hode ikke ak­tu­elt. Vi må stil­le krav om rett kom­pe­tan­se, sier Jan­son, som med­gir at ban­ken kan­skje har tatt det for gitt at det skal løse seg. Han ad­va­rer mot å sit­te stil­le i for­hold til re­krut­te­ring i nord­norsk na­e­rings­liv. – Vi må ha dia­log med skole­ver­ket, for ek­sem­pel på vi­dere­gå­en­de nivå og høy­ere ut­dan­ning. Vi må va­ere opp­tatt at unge finn­mar­kin­ger som drar ut for å «fei­te seg opp» på ut­dan­ning, kom­mer i re­tur til spen­nen­de ar­beids­plas­ser. Vi må også ha selv­til­lit på at nord­nors­ke be­drif­ter kan va­ere ak­tu­ell for kom­pe­ten­te ar­beids­ta­ke­re både sør­på og uten­lands, sier han, sam­ti­dig som han ser han det er be­hov for å spis­se bud­ska­pet i mar­keds­fø­rin­gen.

Op­ti­mis­me

Kon­junk­tur­baro­me­te­ret til ban­ken har va­ert et sa­er­de­les op­ti­mis­tisk do­ku­ment de sis­te åre­ne.

– Det har vi all grunn til å va­ere. Det går used­van­lig godt i man­ge bran­sjer, ikke minst de som er eks­port­ret­tet. For ek­sem­pel in­nen­for fiske­ri­ene. Det går bra i he­le lands­de­len, men vi må også va­ere i stand til å se ut­ford­rin­ge­ne, som man­gel på kom­pe­tan­se og ar­beids­kraft, på­pe­ker Jan­son.

Han er im­po­nert over det po­ten­te na­e­rings­li­vet i Al­ta, for ek­sem­pel byg­ge- og an­leggs­bran­sjen.

– Da snak­ker jeg ikke ba­re om gode tall, men også det fak­tum at de «tar» ni­vå­et og kan kon­kur­re­re med hvem det måt­te va­ere, også na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt, sier Jan­son.

PÅ BE­SØK: Kon­sern­sjef Jan Fro­de Jan­son (midt­en) gjes­tet Ulf To­re Isak­sen (t.v) og Trond Hans­sen sist ons­dag. Da fikk han blant an­net se de nye lo­ka­le­ne i Al­ta sen­trum. 1. mai skal 40 an­sat­te va­ere på plass i Tec­to-byg­get. (Foto: Han­ne Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.