Årets la­ere­be­drift

Altaposten - - Nyheter -

Ho­ved­ut­val­get for kom­pe­tan­se har kå­ret Kimek AS i Kir­ke­nes ble til årets la­ere­be­drift i Finn­mark. – Kimek er en frem­ra­gen­de am­bas­sa­dør for fag­opp­la­e­ring i Finn­mark, som også tar sam­funns­an­svar på fle­re må­ter. Spe­si­elt kom det til ut­trykk da Syd­va­ran­ger Gru­ver gikk kon­kurs og de til­bød fem la­er­lin­ger å fort­set­te sin la­ere­tid hos dem, he­ter det i be­grun­nel­sen. Fyl­kes­kom­mu­nen de­ler ut pri­sen på 30.000 kro­ner 25. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.