– Byg­ger sko­ler midt i rui­ne­ne

For barn i Sy­ria og and­re krigs­om­rå­der be­tyr sko­len ikke ba­re la­e­ring, men også trygg­het.

Altaposten - - Reportasje -

Det er nes­ten ube­gri­pe­lig å se for seg at det fore­går la­e­ring i de søn­der­knus­te rui­ne­ne i ek­sem­pel­vis Sy­ria. Men det gjør det alt­så.

– Midt i Alep­po har man byg­get en pro­vi­so­risk sko­le midt inni rui­ne­ne, og vi ser at når ba­re byg­get står klart, så er bar­na kla­re og strøm­mer til sko­len. Sko­len er ikke ba­re vik­tig for å la­ere, men den re­pre­sen­te­rer også en trygg­het for bar­na som el­lers har opp­levd mye vondt. Barn fra krigs­om­rå­der har sagt til meg at de sy­nes det er urett­fer­dig at de skal lide for­di de voks­ne kri­ger, sa Ma­ren Bleske­stad, kom­mu­ni­ka­sjons­le­der for årets Tv-ak­sjon, til Al­ta­pos­ten i går.

Vil byg­ge opp lan­det

Bleske­stad un­der­stre­ket at det er vik­tig at skole­pro­sjek­te­ne er lo­kalt for­ank­ret og hun vis­te Al­ta­pos­ten et bil­de av to kvin­ner i hi­jab, stå­en­de på en be­tong­plass med rui­ner rundt på alle kan­ter.

– Dis­se to rek­to­re­ne har blitt va­eren­de i Alep­po un­der he­le be­lei­rin­gen, for­di de men­te at det er så vik­tig at sko­le­ne må kom­me seg i drift så raskt som over­ho­det mu­lig. Også barn fra krigs­om­rå­der, som jeg har truf­fet i Nor­ge har sagt at de må ut­dan­ne seg slik at de kan dra hjem og byg­ge opp lan­det. De skal bli barne­le­ger, la­ere­re el­ler in­ge­ni­ø­rer, slik at de kan byg­ge opp hu­se­ne, for­tal­te Bleske­stad.

UNICEF-ANSATT: Ma­ren Bleske­stad var i går i Al­ta og be­søk­te Bosse­kop sko­le. (Foto: Han­ne Lar­sen)

OPP AV RUI­NE­NE: Sko­ler fun­ge­rer midt i kri­gen ba­re noen har mid­ler til å få dem på fote. Her fra Alep­po i Sy­ria hvor vi ser en skole­gård om­kran­set av søn­der­bom­be­de hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.