Mman­do­en

Altaposten - - Reportasje -

ubåt i Ba­rents­ha­vet kon­ti­nu­er­lig. Det er åpen­bart at vi had­de trengt Olav­svern, fast­slår han.

And­øya er et av hans hjerte­barn. Her varl­ser han om­kamp. Skal man vir­ke­lig bru­ke 3-5 mil­li­ar­der på å kjø­re flytte­lass?

– Hvis ned­leg­gel­sen blir gjen­nom­ført om 6-7 år, så kom­mer vi til å måt­te inn­se at det­te var noe vi bom­met på. Det gjel­der alt fra det prak­tis­ke rundt Eve­nes, til øko­no­mi og ev­nen til mot­tak av al­li­er­te ja­ger­fly. Om noen kan vise meg et regne­styk­ke på at det­te er lurt, skal jeg gi meg. Ikke før, sier han.

– Jeg me­ner også det var helt feil å leg­ge ned Heime­ver­nets be­fals­sko­le som lå på GP inn­til i som­mer. Det var feil å leg­ge ned det vi had­de bygd opp, sier han.

Skuf­fel­se rundt Stats­bud­sjet­tet

Bon­go ven­tet på lik lin­je med man­ge and­re finn­mar­kin­ger spent på stats­bud­sjet­tet og stor­tings­pro­po­si­sjo­nen om Land­makts­ut­red­nin­gen som leg­ges frem i dag fre­dag.

Skuf­fel­sen rundt Stats­bud­sjet­tet er li­ke­vel klar. Det var ikke fore­slått pen­ger til ny ba­tal­jon på GP. Dess­uten fort­set­ter man med kutt i Heime­ver­net.

– Når det gjel­der ny land­makt i Finn­mark kan vi i alle fall kon­klu­de­re med at det ikke skjer i 2018. Vi tren­ger et nytt Finn­mark land­for­svar, sier han. – Har vi for dår­lig for­svars­evne i dag?

– Ja, det har vi. Den må bli bed­re. Og det størs­te be­ho­vet har vi inna­for land­makt. Luft­for­sva­ret er sånn noen­lun­de der det bør va­ere. Sjø­for­sva­ret er godt nok, men pla­ne­ne er ikke gode nok, slår Tor­bjørn Bon­go fast.

Uro­krå­ka i For­sva­ret

En som har så man­ge me­nin­ger om sin egen ar­beids­plass, kan gjer­ne bli an­sett for å va­ere en skik­ke­lig uro­krå­ke. Det­te ser ikke ut til å hind­re finn­mar­kin­gen i å ut­ta­le seg. Han har ald­ri latt hen­sy­net til egen kar­rie­re over­sty­re en­ga­sje­men­tet. – Jeg har frem­met syns­punk­ter og ment mye, og opp­levd at kyst­vakt­le­del­sen an­så det som en for­del at jeg var tal­s­per­son for de an­sat­te og der­med frem­met Kyst­vak­ta sin sak. Men av og til sy­nes sik­kert både for­svars­le­del­sen og po­li­tisk le­del­se at vi er litt bry­som­me. Jeg tror og hå­per de ser ver­di­en av at vi fron­ter og frem­mer for­svars­sa­ken på den po­li­tis­ke are­na. Det at For­sva­ret had­de en sen­tral po­si­sjon i den of­fent­li­ge de­bat­ten i valg­kam­pen, har vi i of­fi­sers­for­bun­det en del av aeren for, sier le­de­ren av Nor­ges of­fi­sers­for­bund stolt.

Tor­bjørn Bon­go

Fra Lat­ha­ri, Al­ta Le­der av Nor­ges of­fi­sers­for­bund (NOF) Til­lits­valgt i alle år 46 år Ma­ri­nens be­fals­sko­le og Sjø­krigs­sko­len Tje­nes­te for Mtb-skvad­ro­nen på Olav­svern Bor i Tromsø, job­ber i Oslo

NOF

Nor­ges of­fi­sers­for­bund Ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjon for be­fal, ver­ve­de og be­fals­ele­ver Frem­mer øko­no­mis­ke, so­sia­le og fag­li­ge in­ter­es­ser Til­slut­tet LO Stif­tet 1896 6.000 med­lem­mer

EN AE­RE: – Jeg inn­tok ver­vet med aer­bø­dig­het. På mitt nye kon­tor hen­ger 19 por­trett av de tid­li­ge­re for­bunds­le­der­ne. Det er spe­si­elt, sier Tor­bjørn Bon­go. (Foto: Stå­le Rei­ten).

OFTE PÅ TUR: Tor­bjørn Bon­go drar ofte på tur, her fo­to­gra­fert av ka­me­ra­ten Øy­vind Rogn­seth.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.