– Film­ska­per­ne skal ha aeren

In­ter­na­sjo­nalt Sa­misk Film­in­sti­tutt får en bra øk­ning i det fore­slåt­te stats­bud­sjet­tet.

Altaposten - - Kultur -

For­sla­get er en øk­ning på 600.000 kro­ner og to­tal fi­nan­sie­ring er 5,1 mil­lio­ner kro­ner, samt i til­legg et di­rek­te til­skudd fra Sa­me­tin­get.

– ISFIS fi­nan­sie­ring øker jevnt fra år til år og det­te vi­ser at sa­misk film gjør seg be­mer­ket også hos myn­dig­he­te­ne. Den jev­ne år­li­ge øk­nin­gen er en bra trend og ISFIS fi­nan­sie­ring har økt med 30 pro­sent de sis­te to åre­ne. Sett i det­te per­spek­ti­vet er det en for­mi­da­bel øk­ning over få år. Ta­lent­ful­le sa­mis­ke film­ska­pe­re skal ha aeren for det­te, uten de gode sa­mis­ke fil­me­ne, som også gjør seg be­mer­ket og vin­ner pri­ser in­ter­na­sjo­nalt, had­de det­te ikke va­ert mu­lig, sier di­rek­tør i In­ter­na­sjo­nalt Sa­misk Film­in­sti­tutt An­ne Laj­la Ut­si som me­ner øk­nin­gen be­tyr fle­re sa­mis­ke fil­mer i det kom­men­de året.

FOR­NØYD: An­ne Laj­la Ut­si er stor­for­nøyd med den fore­slåt­te be­vilg­nin­gen. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.