SPILL FILM APP

En dag får du nok og sier opp job­ben. Det er på tide å gol­fe.

Altaposten - - Kultur -

Golf Story er kan­skje det mest tri­ve­li­ge jeg har spilt i he­le 2017. Her er det in­gen gru­som­me fien­der el­ler sto­re hel­ter. In­gen tren­ger å dø og vel­dig lite står på spill, bort­sett fra noen slag golf. Spil­let pas­ser ut­mer­ket på data, og få har gjort det bed­re enn ak­ku­rat her.

Opp­la­ert av pap­pa

Det he­le star­ter med et til­bake­blikk fra den gang din pap­pa la­er­te deg å spil­le golf som li­ten: Du tryk­ker først for å be­stem­me hvor hardt sla­get skal va­ere, så tryk­ker du igjen for å av­gjø­re hvor nøy­ak­tig du spil­ler bal­len. Det er su­per­en­kelt å for­stå, men kre­ver litt kon­sen­tra­sjon si­den du må time det­te kor­rekt. «Golf Story»

Ma­skin: Nin­ten­do Switch

Ut­gi­ver: Side­bar Ga­mes

Al­ders­gren­se: Til­latt for alle

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.