Fengs­len­de

Ted Tal­ks er (nes­ten) per­fekt i podkast­for­mat.

Altaposten - - Kultur - Pod­kast: Ut­gi­ver: Sjan­ger: Al­ders­gren­se:

Vi­ten­skaps­se­ri­en Ted Tal­ks er gra­tis til­gjen­ge­lig på In­ter­nett der du fin­ner et sta­dig vok­sen­de bi­blio­tek be­stå­en­de av vi­deo­fore­drag om alt fra ast­ro­no­mi til kvante­me­ka­nikk. Hvis du ikke har tid til det­te, er over 100 fore­drag til­gjen­ge­lig i lyd­form. Blant de nye bi­dra­ge­ne som for­tje­ner opp­merk­som­het er his­to­ri­en om en kvin­ne fra Sør­ko­rea som var fengs­let i 140 dager i Nord-ko­rea. Noen bi­drag er mer fi­lo­so­fis­ke, mens and­re går i dyb­den på ny tek­no­lo­gi og forsk­ning. Det enes­te skå­ret i gle­den er at man­ge av fore­dra­ge­ne bru­ker vi­su­el­le ele­men­ter. De over­fø­res ikke like godt til podkast­for­ma­tet.

«Ted Tal­ks Dai­ly» Ted.com Kunn­skap Til­latt for alle

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.