Nå blir det mes­se!

– Kom og se på mini­hu­set, sier Il­ma­ri og Stigh.

Altaposten - - Annonser - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Nord­norsk han­dels­mes­se bra­ker løs i dag med en spen­nen­de miks av salgs­va­rer, fra dyre flot­te bi­ler, bo­bi­ler og cam­ping­vog­ner til strikka­plagg og tove­de kar­tan­ker, grill­stuer og et finsk mini­hus som al­le­re­de ska­per ova­sjo­ner.

En so­lid blan­ding

Mini­hu­set fra de dype fins­ke sko­ger kom­mer ga­ran­tert til å vek­ke opp­sikt, og for dem som sys­ler med pla­ner om hyt­te el­ler an­neks, er en titt på Olo­koto sitt mini­hus tro­lig verdt he­le inn­gangs­bil­let­ten.

– Skal du sat­se på nord­lys­tu­ris­ter, så er nok den­ne mini­hus­ty­pen med glass­tak, bygd av hel­tøm­mer vir­ke­lig en vin­ner, sier messe­ge­ne­ral Stigh Aar­stein i Nord­norsk Han­dels­mess til avi­sa.

Han leg­ger til at man el­lers blant de to­talt nes­ten 60 ut­stil­ler­ne skal fin­ne bil, mo­tor, tek­nikk, skjønn­het, vel­va­ere, pleie, reise­liv, bank, in­te­ri­ør, møb­ler, kjøk­ken, kla­er, de­sign, hobby, fri­tid, alt som en slik mes­se skal ha.

– Det blir også egen leke­park for un­ge­ne, sier Aar­stein.

– Sa da kan mor pas­se un­ge­ne der mens far le­ker med bi­ler, er det slik dere ten­ker?

– Det blir til­syn av voks­ne i leke­par­ken, så jeg ten­ker at mor også skal fin­ne noe som fan­ger in­ter­es­sen, for jeg vil hev­de at her er det noe for alle ald­re og beg­ge kjønn, sier messe­ge­ne­ra­len.

Førs­te gang

Han­dels­mes­sa som ar­ran­ge­res i Al­ta den­ne hel­ga har en for­lø­per i Tromsø, der det er ar­ran­gert to mes­ser tid­li­ge­re i år. – Der­som be­sø­ket i år sva­rer til for­vent­nin­ge­ne, hå­per vi å kun­ne lage en år­lig mes­se også i Al­ta. Vi har håp om at det skal kom­me mel­lom 3000 og 4000 be­sø­ken­de fra fre­dag til søn­dag, men det er en­kel­te som har tip­pet på 5000, så det får vi se når hel­ga er over, sier Aar­stein.

Han sier Nord­norsk han­dels­mes­se har satt vekk alt av ka­fe­drift til Al­ta IF og at de selv kun kon­sen­tre­re seg om mes­sa. Aar­stein er klar over at en­kel­te al­le­re­de kla­ger over at det kos­ter en hundre­lapp å kom­me inn på mes­sa, men uten inn­gangs­pen­ger vil­le det ikke va­ert mu­lig å ar­ran­ge­re for­kla­rer han. – Ut­stil­ler­ne be­ta­ler for leie av stand, vi har et profft opp­legg for rig­ging til den­ne mes­sa og vi be­ta­ler leie og strøm for bru­ken av Finn­marks­hal­len, så uten inn­gangs­bil­lett, vil­le det ikke blitt noen mes­se i det he­le tatt. Kan kan­skje ta med at alle un­der 16 år slip­per inn gra­tis, sier Aar­stein.

Mini­hu­se­ne

Selv om det er mye bil, scoo­ter og ca­ra­van, sports­ar­tik­ler, mote­k­la­er og hånd­verks­pro­duk­ter, så vil nok den fins­ke av mini­hus få godt be­søk. pro­du­sen­ten

Det var li­ke­vel på hå­ret at de klar­te å få «hu­set» inn i Finn­marks­hal­len. Med en kla­ring på yt­terst få centi­met­re fikk de lir­ket det drøyt sju tonn tun­ge «brakke­lik­nen­de» hu­set inn i hal­len. Pri­sen vil nep­pe av­skrek­ke Al­tas be­folk­ning, og sat­ser du på nord­lys­tu­ris­ter er det tro­lig ba­re å ta med seg In­no­va­sjon Nor­ge på be­søk til mes­sa.

KOMPLETT MINI­HUS: De­sig­ne­ren av det­te mini­hu­set, Il­ma­ri Mäen­pää fra fins­ke Olo­koto i sam­ta­le med messe­ge­ne­ral Stigh Aar­stein fra Nord­norsk han­dels­mes­se. Mes­sa byr på en rik­hol­dig dose med han­dels­va­rer fra bi­ler og bo­bi­ler til strikka­plagg og mini­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.