FAKTA

Altaposten - - Reportasje -

Tv-ak­sjo­nen

Årets ak­sjon går til UNICEFS ar­beid for å gi ut­dan­ning til barn ram­met av krig og kon­flikt. 22. ok­to­ber skal 100 000 bøsse­ba­ere­re be­sø­ke alle hustan­der i Nor­ge. Pen­ge­ne som kom­mer inn skal sør­ge for skoleu­styr, vi­dere­ut­dan­ning av la­ere­re, opp­byg­ging av sko­ler og la­e­rings­sent­re i Co­lom­bia, Ma­li, Sy­ria, Pa­kis­tan og Sør-su­dan. Ett av fem barn i krigs- og kon­flikt­om­rå­der står i dag uten skole­gang. UNICEF job­ber hardt og mål­ret­tet for at barn ikke skal få øde­lagt fram­ti­den på grunn av voks­nes kri­ger og kon­flik­ter. Kil­de: Unicef

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.