Slak­ter bygg for ut­vik­lings­hem­me­de

Ba­sen for ut­vik­lings­hem­me­de ved Al­ta ung­doms­sko­le har åtte al­vor­li­ge av­vik. – Det er sjel­den ster­ke ord vi bru­ker i rap­por­ten, med­gir kom­mune­over­le­gen.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

Etter at kom­mune­over­le­gen har va­ert på til­syn, er det klart at det står verst til i K13 (Ki­no­vei­en 13), ba­sen for ut­vik­lings­hem­me­de ele­ver. Den­ne av­de­lin­gen har flest av­vik, og flest sto­re av­vik. Ver­ken K13 el­ler noen av ung­doms­sko­le­ne Al­ta og Sand­fal­let, har hatt god­kjen­ning etter den­ne for­skrif­ten.

– Det­te er et dår­lig bygg som er lite eg­net for for­må­let. Det er sjel­den vi skri­ver sånt i rap­por­ter. Det­te er ster­ke ord for meg å bru­ke, slår kom­mune­over­lege Ken­neth Jo­han­sen fast.

Byg­get er langt og smalt, og har nes­ten ikke ute­om­rå­de. Skal ele­ve­ne til den or­di­na­ere ung­doms­sko­len, er det på med ute­kla­er og ut på en li­ten tur. Det­te vans­ke­lig­gjør in­klu­de­ring. Foran er en glatt as­falt­bak­ke uten gjer­de, bak, på skygge­si­den, er det en lufte­ve­ran­da med rulle­stol­ram­pe og en li­ten plen med (så­vidt) plass til to dis­ser.

– Byg­get er i li­ten grad hen­sikts­mes­sig i for­hold til det som gjø­res der. Vi har va­ert på man­ge bygg. Og det­te byg­get har en an­nen stan­dard enn de fles­te and­re byg­ge­ne i kom­mu­nen. Det er dår­lig eg­net til for­må­let og det gjel­der både in­ne- og ute­om­rå­der, fast­slår han.

Det er med and­re ord ikke mye po­si­tivt å si om det som skul­le va­ere mid­ler­ti­di­ge lo­ka­ler for spe­sial­un­der­vis­nin­gen ved Al­ta ung­doms­sko­le.

Inn­ven­dig er det man­ge rare og ut­ran­ger­te løs­nin­ger; tran­ge kor­ri­do­rer og sma­le dø­rer, glip­per etter dør­stok­ker som er tatt bort, per­so­nal­do bak bøtte­kot­tet, for­fal­lent kjøk­ken hvor ele­ve­ne spi­ser alle sine mål­ti­der.

Byg­get ble i sin tid brukt av pp-tje­nes­ten. Men det er man­ge år si­den. Fra per­so­na­let får vi vite at de flyt­tet inn her for ni år si­den.

– Tror det vil gå over

– For oss er det­te kjempeal­vor­lig og vi har jo sett det len­ge. Man kan få inn­trykk av at alle dys­ser det ned og hå­per at ting går over av seg sjøl. Det gjør det ikke. Nå hå­per vi rap­por­ten kan føre til noe, sier en for­el­der som øns­ker å va­ere ano­nym.

– De gikk bort fra å ha en for­ster­ket av­de­ling in­ne på sko­len. Øns­ker de ikke å ha dis­se ele­ve­ne der? spør for­el­de­ren.

Ba­sen for funk­sjons­hem­me­de ele­ver ble opp­ret­tet mid­ler­ti­dig for ni år si­den. Det var me­nin­gen at de skul­le inn på ho­ved­sko­len etter om­byg­ging der. Det­te ble etter hvert skrin­lagt.

Man­ge år uten til­syn

Til­syns­myn­dig­he­ten hol­der over­sikt over en­he­ter som er un­der eget myn­dig­hets­om­rå­de, og la­ger en plan hvor ofte hver av dis­se skal til­ses. Hyp­pig­he­ten av­hen­ger av til­sy­nets ri­siko­vur­de­ring, samt na­sjo­na­le kam­pan­jer. Det har ikke va­ert gjort til­syn etter «For­skrift for miljø­ret­tet helse­vern i barne­ha­ger og sko­ler» på det­te byg­get før.

– De som dri­ver til­syns­plik­ti­ge ak­ti­vi­te­ter skal mel­de det inn til oss. Det­te gjel­der alt fra of­fent­li­ge bade­stam­per til fri­sør­sa­lon­ger, so­la­ri­er og sko­ler, for å nev­ne noe. I år har vi hatt sa­er­lig fo­kus på sko­ler, og i den for­bin­del­se ble vi opp­merk­som­me på ba­sen, for­tel­ler Ken­neth Jo­han­sen.

– Hva sy­nes du om at byg­get ald­ri ble meldt inn?

– Vel. Vi øns­ker at det blir meldt inn i hen­hold til re­gel­ver­ket, sier han.

Kom­mu­nal­le­de­ren for opp­vekst og kul­tur har kun vir­ket i stil­lin­gen i ett år.

– Jeg viss­te ikke om at det ikke var gjort til­syn her, med­gir kom­mu­nal­le­der Rik­ke Rak­nes. Kom­mune­over­lege Ken­neth Jo­han­sen øns­ker ikke å ut­ta­le seg om at kom­mu­nen har god­tatt at det har gått så langt. – Noen vil all­tid ha de elds­te byg­ge­ne, der­for blir det også vel­dig sto­re for­skjel­ler, sier han. – Fikk du sjokk da du kom hit? – Nei, men jeg ser at det er stor for­skjell på kom­mu­na­le bygg, sier kom­mune­over­le­gen.

Ut­vi­det frist

Det ble først gitt frist for å gi til­bake­mel­ding på hvor­dan av­vi­ke­ne kun­ne ut­bed­res til 1. ok­to­ber 2017. På bak­grunn av de man­ge til­sy­ne­ne og det om­fat­ten­de ar­bei­det som kom­mu­na­le bygg må gjen­nom, er det gjen­nom­ført fle­re in­ter­ne mø­ter, og gitt en ut­satt frist.

– Vi har fått en fore­lø­pig til­bake­mel­ding fra kom­mu­na­le bygg. Det vil kos­te 10 mil­lio­ner å ut­bed­re av­vi­ke­ne på K13, sier helse­kon­su­lent Kris­tin Tørum i Al­ta kom­mu­ne.

Ut­bed­rings­kost­na­de­ne skal nå pre­sen­te­res for ho­ved­ut­val­get for naering, drift og mil­jø.

Man vil høre på for­sla­ge­ne, se det i for­hold til tida som skal bru­kes. Om det gjø­res et ved­tak, og noen ikke er for­nøyd med ved­ta­ket, kan det på­kla­ges. Da vil det bli opp til Fyl­kes­man­nen å si ja til vi­de­re drift.

– Vi må høre om ret­ting og til­bake­mel­ding er god nok, even­tu­elt om man må stan­se en virk­som­het, el­ler gi tvangs­mulkt. Men nå har vi gitt dem en sjan­se til å ret­te opp, sier Tørum.

Til­sy­net ga først frist til 1. ok­to­ber for å kom­me med til­bake­mel­ding. Den­ne fris­ten er nå ut­satt i på­ven­te av in­ter­ne mø­ter.

KJØK­KEN: In­ne på kjøk­ken av dår­lig for­fat­ning er det trangt og lite hen­sikts­mes­sig for ele­ver med rulle­stol. Her inn­tar ele­ve­ne sine mål­ti­der. Det er to kjøk­ken i byg­get, men ingen av dem har god stan­dard.

SJEL­DEN KOST: – At jeg bru­ker så ster­ke ord i en rap­port, er sjel­dent, sier kom­mune­over­lege Ken­neth Jo­han­sen.

UTE­OM­RÅ­DET: I ei sol­fat­tig glip­pe mel­lom byg­ge­ne med et par me­ter gress­plen, har «K13» sitt ute­om­rå­de. (Foto: Ki­ta Ei­lert­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.