To ukers løn­net om­sorgs­per­mi­sjon

Altaposten - - Debatt - Finn­mark Ap

I dag har far/med­mor etter ar­beids­miljø­lo­ven rett til to ukers per­mi­sjon i for­bin­del­se med fød­sel for å bi­stå mo­ren. Dis­se uke­ne er uløn­net og det er opp til ar­beids­gi­ve­re om de ut­be­ta­ler lønn til far for å bi­stå mor etter fød­se­len. En­kel­te be­drif­ter har ta­riff­av­ta­ler som sik­rer far løn­net per­mi­sjon dis­se uke­ne.

Ar­bei­der­par­ti­et må sik­re like­stil­ling i fa­mi­li­er al­le­re­de fra fød­se­len. Vi må der­for sør­ge for at både mor og far kan va­ere hjem­me de førs­te to uke­ne av bar­sel­pe­rio­den. Det­te er et vik­tig til­tak for å sik­re at alle får mu­lig­he­ten til å va­ere hjem­me med mor og barn de førs­te to uke­ne etter fød­se­len, det er vik­tig for like­stil­ling i hjem­met og ikke minst vik­tig for for­hol­det mel­lom for­eld­re og barn fra dag én. Finn­mark Ar­bei­der­par­ti vil: – Inn­føre to uker løn­net om­sorgs­per­mi­sjon etter fød­sel for far/med­mor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.