Øns­ker ny be­fa­ring

I ok­to­ber opp­lev­de Sand­fal­let ung­doms­sko­le at en elev ved 8. trinn fikk et dypt kutt i venst­re legg un­der lek i ball­bin­gen.

Altaposten - - Nyheter -

Gut­ten måt­te til lege å sy 4-5 sting. I føl­ge av­viks­skje­ma­et har gut­tens mor yt­ret be­kym­ring på grunn av alle vink­le­ne og de skar­pe stål­kan­te­ne i ball­bin­gen. Mor sy­nes det er ufor­svar­lig å dri­ve fy­sisk ak­ti­vi­tet på en slik are­na og hun fryk­ter at det nes­te kan kan blir mer al­vor­li­ge ska­det enn en legg.

Rek­tor Tri­ne Glei­ne har iføl­ge av­viks­skje­ma­et valgt å hol­de ball­bin­gen åpen for­di det ikke har va­ert meldt om and­re ska­der. Hun har nå sendt en fore­spør­sel om ny be­fa­ring.

Da sko­len had­de til­syn miljø­ret­tet helse­vern i ja­nu­ar 2017 lå ute­om­rå­det un­der snø­en og det ble der­for ikke un­der­søkt. Rek­to­ren skri­ver vi­de­re at hun nå hå­per at til­syns­myn­dog­he­te­ne kan be­afre om­rå­det og vur­de­re om det er noe de kan gjø­re med av­vi­ket.

Rek­tor ved Sand­fal­let sko­le øns­ker ny be­fa­ring av ute­om­rå­det slik at de kan få luk­ket av­vi­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.