– Lov­lig skole­kutt

Fyl­kes­man­nen i Troms me­ner ned­leg­gel­sen av Kå­fjord sko­le var lov­lig.

Altaposten - - Nyheter -

Sette­fyl­kes­mann måt­te til for å av­gjø­re kla­gen mot Al­ta kom­mu­nes pro­sess, der det ble hev­det at barn, for­eld­re og an­sat­te ved sko­len ikke var i iva­re­tatt. Fyl­kes­man­nen har sjek­ket om saks­be­hand­lings­reg­le­ne er fulgt, om det er ad­gang etter lo­ven til å fat­te av­gjø­rel­se med et slikt inn­hold og om myn­dig­he­ten til å fat­te en slik av­gjø­rel­se lig­ger til det ak­tu­el­le or­ga­net. Kon­klu­sjo­nen ble at ned­leg­gel­se av Kå­fjord sko­le er blitt til på lov­lig måte, og er inn­holds­mes­sig lov­lig. Lov­lig­hets­kla­gen tas der­med ikke til føl­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.