An­bud klart

Altaposten - - Nyheter -

Omstil­lings­pro­sjek­tet «Al­ta kom­mu­ne end­ret for livs­kraf­tig drift i 2018» skal le­des av Agen­da Kau­pang. To­talt kom det inn åtte an­bud, der fem var med vi­de­re etter førs­te sor­te­ring. I føl­ge Al­ta kom­mu­ne le­ver­te sel­ska­pet en sva­ert god be­skri­vel­se av hvor­dan opp­dra­get ten­kes gjen­nom­ført og de me­ner Kau­pang har satt seg godt inn i ut­ford­rin­ge­ne kom­mu­nen har.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.