Vok­ser seg inn i Al­ta-mar­ke­det

Fra i dag kun­ne Ham­mer­fest-be­drif­ten Ni­ri Sushi til­by de førs­te styk­ke­ne rå fisk til alta­va­e­rin­ge­ne.

Altaposten - - Naering - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Ny­lig tok Kris­tof­fer Ris­va­ag fra Ham­mer­fest til face­bo­ok for å sjek­ke om alta­va­e­rin­ge­ne var in­ter­es­sert i at Ni­ri Sushi be­gyn­te å le­ve­re va­rer til by­ens bu­tik­ker. Re­spon­sen var god, og ons­dag kan Ris­va­ag be­ret­te at de førs­te bret­te­ne er på plass, hos Coop Ex­tra på Elve­bak­ken:

– Da vi luf­tet tan­ken tok Tor Kyr­re Ol­sen hos Coop kon­takt med meg. Han li­ker å sat­se og var in­ter­es­sert i å prø­ve nye ting, og der­med var kon­tak­ten knyt­tet, for­kla­rer Ris­va­ag.

Eks­plo­der­te i Ham­mer­fest

Snart halv­an­net år er gått si­den han – til en viss skep­sis fra kjøp­man­nen – fikk set­te de førs­te fem sushi-bret­te­ne i hyl­la på en Ham­mer­fest-bu­tikk.

– Kjøp­man­nen var skeptisk, nei det­te had­de han ikke trua på. Men fem brett ble til 40 på ei uke, og nå le­ve­rer vi til alle bu­tik­ker unn­tatt en i Ham­mer­fest. Det er gans­ke hef­tig, sier han.

Eks­por­te­rer til fle­re

Be­drif­ten hans har for len­ge si­den vokst seg ut av Ham­mer­fest. For et års tid si­den ble de

førs­te Ni­ri-bret­te­ne sendt av­sted, til Hon­nings­våg.

– Jeg kjen­ner bu­tikk­sje­fen her og spur­te om vi fikk prø­ve det ut. Det slo godt an, og ikke len­ge etter sik­ta vi oss inn mot noen fa­mi­lie­med­lem­mer som dri­ver bu­tikk i Hav­øy­sund. Så ring­te de fra Bille­fjord, og ikke len­ge etter fikk vi te­le­fon fra Laks­elv, gjen­gir Ris­va­ag.

– Han som kjø­rer Laks­elv-ruta fore­slo at vi sat­ser også på Kau­to­kei­no og Ka­ra­sjok, for­di han kjø­rer hit uan­sett, så da ble det slik – til vel­dig god re­spons. Kau­to­kei­no og Ka­ra­sjok er sto­re kun­der av oss i dag, sier Ris­va­ag. Må­let i Al­ta er 50 brett dag­lig. – I Ham­mer­fest kla­rer vi mel­lom 50 og 70 dag­lig, og hå­per Al­ta blir like stor. Vi har en god po­si­sjon i Ham­mer­fest, Ni­ri er blitt en merke­vare her. Vi er spen­te på om Al­ta vil ta like godt imot oss, sier Ris­va­ag.

I lø­pet av må­ne­den vil tre for­skjel­li­ge brett sushi le­ve­res til Al­ta, og etter hvert kom­mer det fire sa­lat­va­ri­an­ter i til­legg.

– Hå­per alta­va­e­rin­ge­ne tar godt imot oss!

EKSPORTVARE: Ni­ri Sushi er klar for Al­ta-mar­ke­det. Ken­neth Ris­va­ag hå­per alta­va­e­rin­ge­ne tar godt imot til­bu­det. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.